Tramadol and acetaminophen


Teva Pharmaceutical Industries | Tramadol and acetaminophen (Medication)


Desc:

Ang Tramadol ay kabilang sa isang grupo ng mga gamot na tinatawag na opioid analgesics (narcotiko) ito’y nagpapagana utak na mabago ang nararamdaman ng iyong katawan at tumugon sa sakit. Ang Acetaminophenworks ay pumapawi sa sakit sa pamamagitan ng pagbawas sa lagnat. Ang kombinasyon ng Tramadol at acetaminophen ay ginagamit upang pawiin ang sakit, na nagbibigay ng mas nang mas maayos na pumapawi sa sakit kaysa sa alinmang gamot na ginamit nang nag-iisa. Ang gamot ay iniinom nang walang laman ang tiyan kadalasan tuwing 4 hanggang 6 na oras, kung kinakailangan o tulad ng idinirekta ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa gamutan. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangan na epekto, ang kombinasyon ng gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng malubhang masamang epekto kabilang ang: isang reaksiyong alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, matinding pagkahilo, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; pangingisay (kombulsyon); isang pula, namumula, nagbabalat na pantal sa balat; o mababaw na paghinga, mahinang pulso, guni-guni, hindi pangkaraniwang na pakiramdam na hindi mapakali, pagkawala ng koordinasyon, mabilis na pagtibok ng puso, labis na pagkahilo, hindi maipaliwanag na lagnat, labis na pagduwal, pagsusuka, pagtatae, mga kalamnan na kumakibot, maitim na kulat ng ihi, sakit ng sikmura o tiyan, naninilaw na mata o balat. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi ng agarang tulong medikal. Ang mas karaniwan at hindi gaanong seryosong mga epekto ay kinabibilangan ng: pagkahilo, pagka-antok, kahinaan; pagduwal, pagsusuka, paninigas ng dumi, pagkawala ng gana sa pagkain; malabong paningin; pamumula (namumula, mainit o pakiramdam ng pangingimay); o mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog). Kung ang alinman sa mga ito ay nanatili o lumala, ay tawagan ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito ay ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang alinmang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa utak tulad ng pinsala sa ulo, tumor, o mga pangingisay, problema sa paghinga tulad ng hika, sleep apnea, o chronic obstructive pulmonary disease - COPD, sakit sa bato, sakit sa atay, sakit sa pag-iisip o kalooban katulad ng kondisyon ng pagkalito, pagkalungkot, o kaisipan ng pagpapakamatay, personal o kasaysayan ng pamilya ng regular na paggamit o pag-abuso ng mga gamot o alkohol, problema sa sikmura o bituka katulad ng pagbabara, paninigas ng dumi, pagtatae dahil sa impeksyon , o paralytic ileus, o kahirapan sa pag-ihi. Dahil ang gamot na ito ay maaari na magdulot ng pagkahilo at pagka-antok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong magagampanan ang aktibidad na ito. Limitahan din ang mga inuming nakalalasing. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...