Trandolapril - verapamiler - oral


Abbott Laboratories | Trandolapril - verapamiler - oral (Medication)


Desc:

Ang kombinasyon ng trandolapril at verapamil ay ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo. Ito ay isang kombinasyon ng dalawang gamot. Ito nagpapabawas ng ilang mga tiyak mga kemikal na humihigpit sa mga daluyan ng dugo, kaya't ang dugo ay mas maayos na dumadaloy. Ito rin ay nagpapanhing sa mga daluyan ng dugo kung kaya't ang iyong puso ay hindi kailangang magbomba nang mas kahirap. Ang gamot na ito kung minsan ay inireseta para sa iba pang paggamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon. ...

Side Effect:

Ang pagkahilo ay maaring mangyari habang ang iyong katawan ay nag-aadjust sa gamot. Ang tuyong ubo, mabagal na pagtibok ng puso, paninigas ng dumi, at pagduwal ay maari rin na mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, ay sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malaman ngunit malubhang epekto ay nangyari: pamamaga ng bukung-bukong/paa, hindi pangkaraniwang pagkapagod, igsi ng paghinga, mabilis/hindi regular/napakabagal na pagtibok ng puso, pagkahimatay, kahinaan ng kalamnan. Ang gamot na ito ay maaaring bihirang maging sanhi ng malubhang (posibleng nakamamatay) na mga problema sa atay. Sabihin agad sa iyong doktor kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na bihira ngunit napaka-seryosong epekto: paninilaw ng mata/balat, madilim na kulay na ihi, matinding sakit sa sikmura/tiyan, patuloy na pagduduwal/pagsusuka. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihira ngunit malubhang epekto ay nagaganap: mga palatandaan ng impeksyon (tulad ng lagnat, paulit-ulit na namamaga na lalamunan), madaling pagkapasa/ pagdurugo, pagbabago ng dami ng ihi. Ang isang napaka-seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, humingi ng agarang atensyong medikal kung napansin mo ang alinman samga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ay ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang alinmang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang mga gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...