Tranexamic acid - oral


UCB | Tranexamic acid - oral (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay ginagamit sa maikling panahon ng mga taong may tiyak na uri ng pagdurugo (hemophilia) para maiwasan at mabawasan ang pagdurugo mula sa paghugot ng ngipin (pagkuha). Ito ay ginagamit din sa mga taong may mataas na peligro na kondisyon upang makontrol ang pagdurugo sa mga oras tulad ng pagkatapos ng operasyon o pinsala, sa panahon ng mabigat na pagdurugo ng ilong, o sa panahon ng mabibigat na pagdurugo. ang tranexamic acid ay gumagana sa pamamagitan ng pagtulong ng dugo na mamuo ng normal upang maiwasan at mapahinto ang matagal na pagdurugo. Ito ay kabilang sa isang uri ng gamot na kilala bilang anti-fibrinolytic. Ang gamot na ito ay iniinom, karaniwan 2 hanggang 4 beses araw-araw o base sa direksyon ng iyong doktor. Ang dosis at haba ng gamutan ay batay sa iyong kondisyong medikal at pagtugon sa paggamot. Ang dosis ay batay din sa iyong timbang. ...

Side Effect:

Ang pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, o pagkahilo ay maaaring maranasan. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, ay sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Bagaman bihira, ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng malubhang problema sa pamumuo ng dugo at mga pagbabago sa paningin. Humingi ng agarang atensyong medikal kung alinman sa mga bihira ngunit malubhang epekto ay nangyayari: sakit sa dibdib/panga/kaliwang braso, biglaang igsi sa paghinga, pag-ubo ng dugo, pagkahimatay, sakit/pamamaga/init sa singit/guya, pamamaga/ panghihina/pamumula/sakit sa mga braso/binti, pagkalito, mabagal na pananalita, kahinaan sa isang bahagi ng katawan, pagbabago sa paningin (hal, mga pagbabago sa paningin ng kulay, pagkawala ng paningin), pagbabago sa dami ng ihi. Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang alinman sa mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, kasama ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga...

Precaution:

Bago uminom ng tranexamic acid, ay sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin kung ikaw ay may tiyak na kondisyong medikal. Bago gamitin ang gamot na ito, ay kumonsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon ka: kasalukuyan na pamumuo ng dugo (e. g. , Sa mga binti, baga, utak, mata), pagdurugo sa utak (subarachnoid hemorrhage), mga problema sa paningin sa kulay. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: kasaysayan ng pamumuo ng dugo, isang tiyak na malubhang problema sa pamumuo ng dugo (nagkalat na intravaskular coagulation-DIC), mga problema sa bato (kabilang ang dugo sa ihi), hindi regular na pagdurugo ng panregla sa hindi malaman na dahilan. Ang gamot na ito ay maaaring magpahilo sa iyo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagka-alerto hanggang masiguro mong ligtas mong magagampanan ang mga naturang aktibidad. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. c...