Avar


Sirius Laboratories | Avar (Medication)


Desc:

Ang Avar ay isang kombinasyong medikasyon ng sulfacetamide sodium at sulfur topical na ginagamit upang gamutin ang akne, rosacea, at seborrheic dermatitis (mapula, nagtutuklapang balat, pamamantal). Ang produktong ito ay may lamang mga ahenteng pangontra bakterya at natutuyo na nagtatatag ng pamamalat sa pinakataas na patong ng balat (keratolysis). Ang medikasyong ito ay para lamang sa balat. Magpahid ng manipis na patong ng medikasyon sa apektadong bahagi 1 hanggang 3 beses araw-araw, o ayon sa dinirekta ng iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan. ...

Side Effect:

Ihinto ang paggamit ng gamot na ito at tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong seryosong epekto tulad ng: bago o lumalalang pamamantal ng balat; sakit ng kasu-kasuan; lagnat; o sugat sa bibig. Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay maaaring may kasamang pamumula, init, pamamaga, pangangati, pagkirot, pagsusunog, o iritasyon sa ginamot na balat. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Bago gamitin ang gamot na ito, konsultahin ang iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay mayroong: sakit sa bato. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...