Trecator


Wyeth | Trecator (Medication)


Desc:

Ang Trecator/ethionamide ay pasimulang indikasyon para sa gamutan ng aktibong tuberculosis sa mga pasyente na may M. tuberculos na lumalaban sa isoniazid or rifampin, o kung mayroong intoleransya sa parte ng pasyente sa iba pang gamot. ...

Side Effect:

Kung ikaw ay nakakaranas ng alinman sa mga sumusunod na seryosong masamang epekto, ay itigil ang paggamit ng ethionamide at humanap ng agarang medikal na atensyon: isang reaksiyong alerdyi (kahirapan sa paghinga; pagsara ng iyong lalamunan; pamamaga ng iyong labi, dila, o mukha; o mga pantal) naninilaw na balat o mata; maitim na kulay ng ihi; pagkamanhid o pangingimay sa iyong mga kamay o paa; mga pangingisay; malabo o doble paningin; o pagkalito o abnormal na kaugalian. ...

Precaution:

Ang mga diyabetikong paseyente ay dapat na maging partikular na alerto para sa mga yugto ng hypoglycemia. Ang mga pagsusuri sa ophthalmologic (kasama ang ophthalmoscopy) ay dapat na isagawa bago at pana-panahon sa panahon ng therapy sa Trecator. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...