Trelstar LA


Pfizer | Trelstar LA (Medication)


Desc:

Ang Trelstar LA / triptorelin ay ginagamit para gamutin ang maagang kanser sa prostate sa mga kalalakihan. Hindi ito lunas. Karamihan sa mga uri ng kanser sa prostate ay nangangailangan ng hormon testosterone ng lalaki upang lumaki at kumalat. Ang gamot na ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng pag-iniksyon sa pigi ng isang propesyonal na nangangalaga ng kalusugan. Kadalasan ang inikyson ay tuwing 12 linggo o batay sa itinuro ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Mainit na flashes (flushing), sakit sa bahagi ng iniksyunan, pagkahilo, pagduduwal, sakit ng ulo, pagkawala ng gana sa pagkain, sakit sa buto/kasukasuan, kabawasan ng interes/kakayahan sa sekswal, o problema sa pagtulog ay maaaring mangyari. Sabihin agad sa iyong doktor kung anuman sa mga hindi malaman ngunit malubhang epekto ay nararanasan: sakit sa dibdib/pamamaga, pamamaga ng bukung-bukong/paa, pangangati/sakit ng mata. Bihira na, ang isang napaka-seryosong problema sa iyong pituitary gland (pituitary apoplexy) ay maganap, kadalasan sa unang oras hanggang 2 linggo pagkatapos ng iyong unang dosis ng gamot na ito. Humanap ng agarang atensyong medikal kung ang alinman sa mga seryosong epekto ay nagaganap: biglaang matinding sakit ng ulo, mga pagbabago sa kaisipan/kalooban (e. g. , Pagkalito), mga pagbabago sa paningin, pagsusuka, pagkahimatay. Ang isang bihira ngunit napaka-seryosong problema sa pagbara sa ihi o problema sa spinal cord (compression) ay maaaring mangyari, lalo na sa unang buwan ng gamutan. Ipaalam agad sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na malubhang epekto: matinding sakit sa likod, pamamanhid/pangingimay/panghihina ng braso/ binti, kawalan ng galaw, masakit/hirap na pag-ihi, dugo sa ihi. Ang isang seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangat/ pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. Hindi ito isang kumpletong listahan ng mga posibleng epekto. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Trelstar LA ay sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi dito; o sa LHRH o iba pang mga tulad ng LHRH na mga hormon (e. g. , goserelin); o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Bago gamitin ang gamot na ito, ay sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: sakit sa bato, sakit sa atay, problema sa pagbara sa ihi, problema sa gulugod. Ang gamot na ito ay inirerekomenda lamang para gamitin ng mgs kalalakihan. Kung ginamit sa mga kababaihan, hindi dapat ito gamitin sa panahon ng pagbubuntis. Kung ikaw ay nabuntis o naisip na buntis ka, sabihin agad sa iyong doktor. ...