Treprostinil - injection


Gilead Sciences | Treprostinil - injection (Medication)


Desc:

Ang Treprostinil ay isang sintetiko na analog ng prostacyclin at na nagpapaluwang ng mga arterya at binabawasan ang dami ng namumuong dugo ng platelets sa iyong katawan. Ang gamot na ito ay ginagamit upang mapabuti ang mga sintomas tulad ng igsi ng paghinga at pagkapagod dahil sa mataas na presyon ng dugo sa baga (pulmonary arterial hypertension). Ang Treprostinil ay ibinibigay bilang isang tuluy-tuloy na iniksyon, kadalasan sa ilalim ng balat na ginagamitan ng infusion pump, ng isang propesyonal sa nangangalaga sa kalusugan sa isang ospital. Ang unang dosis ay kadalasan na ibinibigay sa isang setting ng ospital. Kung sakaling natutunan mong iniksyunan ang iyong sarili ng gamot na ito sa bahay, ay sundin nang eksakto ang mga tagubilin. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangang epekto nito, ang Treprostinil ay maaaring maging sanhi ng malubhang masamang epekto tulad ng: isang reaksiyong alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, matinding pagkahilo, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga makating pantal; bago o lumalala na mga sintomas ng PAH tulad ng igsi sa paghinga (kahit may banayad na pagsusumikap), pagkapagod, sakit sa dibdib, at maputlang balat; pamamaga sa iyong mga kamay o paa; o pakiramdam na maaari kang mahimatay. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. Ang mas karaniwang bihira n mga epekto ay kinabibilangan ng: sakit, pamamaga, pamumula, pagdurugo, o isang matigas na bukol kung saan inilagay ang iyong catheter; pagkahilo; banayad na pantal sa balat; sakit ng ulo o panga sa panga; flushing (init, pamumula o pagkalagot); o pagtatae o pagduwal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ay ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: mga problema sa atay, mga problema sa bato, at pagdurugo o karamdaman sa pamumuo ng dugo. Dahil ang Treprostinil ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Bawasan din ang iyong mga inuming alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...