Triaminic


Novartis | Triaminic (Medication)


Desc:

Ang Tiraminic/guaifenesin at phenylpropanolamine ay gingamit para gamutin ang kasikipan ng ilong at sinusitis dahil sa mga alerdyi, hay fever, o karaniwang sipon. Ang Triaminic ay isang reseta gamot lamang at dapat na iniinom kasabay ng isang buong basong tubig, na idinirekta ng iyong doktor. Ang dosis ay ayon sa iyong kondisyong medikal at pagtugon sa gamutan. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang Triaminic ay pinahihintulutan na karaniwan ay ligtas para sa karamihan ng mga tao at hindi nagdudulot ng matinding masamang reaksyon. Karaniwan, ann pagkatuyo ng mga mata, ilong, at bibig; pagka-antok o pagkahilo; malabo na paningin; kahirapan sa pag-ihi; o kaguluhan ng mga bata ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga ito ay nanatili o lumubha, tawagan ang iyong doktor. Ang alerdyi ay bihira, ngunit humanap ng agarang pangangalagang medikal kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas: pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, matinding pagkahilo, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o mga pantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ay ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, sakit sa atay, diyabetis, glaucoma, anumang uri ng sakit sa puso o mataas na presyon ng dugo, sakit sa teroydeo, empysema o chronic brongkitis, o kahirapan sa pag-ihi o isang pinalaki na prosteyt. Dahil ang Triaminic ay maaaring magdulot ng pagkahilo at pagka-antok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong magagampanan ang mga aktibidad na ito. Bawasan din ang mga inuming nakalalasing. Ang Triaminic ay bihira na makaapekto sa isang hindi pa isinisilang na sanggol, ngunit makipag-usap sa iyong doktor bago gumamit ng gamot na ito sa panahon ng pagbubuntis at panahon ng pagpapasuso. ...