Tricyclic antidepressants - oral, injection


Beximco Pharmaceuticals Ltd | Tricyclic antidepressants - oral, injection (Medication)


Desc:

Ang Tricyclic antidepressants (TCAs) ay kabilang sa mga klase ng antidepressant na gamot na nagpapataas ng antas ng isang tiyak na kemikal sa utak na nagpapabuti sa kalooban at nag-aayos ng hudyat ng sakit. Ang mga gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang depresyon, sakit na bipolar, pagkabalisa, obsessive-compulsive disorder at iba pang mga sakit sa kalooban. Ang mababang dosis ng antidepressants ay nakapagpapawi din ng sakit. Ang wala sa label na paggamit ay kinabibilangan ng panic disorder, bulimia, labis na sakit (tulad ng sobrang sakit ng ulo, tensyon na sakit ng ulo, diabetic neuropathy, at post herpetic neuralgia, sakit ng paa, labis na pangangati, at mga sintomas bago magkaroon ng buwanang pagregla. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwan na epekto ng Tricyclic antidepressants ay ang mga sumusunod: pagtuyo ng bibig, pagkahilo, pagka-antok, sakit ng ulo, pagtaas ng timbang, o paninigas ng dumi. Kung ang alinman sa mga ito ay nanatili o lumubha, ay tawagan ang iyong doktor. Ang mas bihira ngunit malubhang epekto ay kinabibilangan ng: mga kaisipan ng pagpapakamatay, pagkabalisa at hindi mapakali, mga pangingisay, mabilis na pagtibok ng puso, pagduwal at pagsusuka. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay agad na humanap ng tulong na medikal. Ang isang reaksyong alerdyi ay bihira ngunit malubha. Kumuha ng pangangalagang medikal kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas: pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, matinding pagkahilo, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o mga pantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang mga gamot ay ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay nagkaroon nga alinman sa mga uri ng alerdyi. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng iba pang medisina at kung ikaw ay may iba pang mga anumang sakit. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...