Tridione


Abbott Laboratories | Tridione (Medication)


Desc:

Ang Tridione / trimethadione ay isang medikasyon para sa pagkombulsyon. Ang eksaktong paraan ng paggana nito ay hindi alam. Ginagamit ang gamot na ito upang makontrol ang mga pagkombulsyong absence (petit mal). ...

Side Effect:

Ang Tridione ay maaaring maging sanhi ng pag-kaantok, pagkasira ng tiyan, pagkawala ng gana sa pagkain, pagsakit ng ulo, pagkamayamutin o pagkapagod. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay manatili o lumala, makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor. Ang gamot na ito ay maaaring dagdagan ang pagiging sensitibo sa sikat ng araw. Abisuhan ang iyong doktor kung alinman sa mga sumusunod na epekto ay nangyari: mga kombulsyon, paglabo ng paningin, lagnat, namamagang lalamunan, hindi pangkaraniwang pagdurugo o pagdurugo, pagkawala ng kontrol, pantal sa balat. Ang isang reaksiyon sa alerdyi sa gamot na ito ay bihira, ngunit humingi ng agarang medikal na atensyon kung mangyari ito. Kasama sa mga sintomas ng isang reaksiyon sa alerdyi ang: pamamantal, pangangati, pamamaga, pagkahilo, problema sa paghinga, pagsakit ng tiyan. ...

Precaution:

Huwag ihinto ang pag-inom ng gamot na ito kahit na gumanda na ang iyong pakiramdam. Mahalagang ipagpatuloy ang paggamit ng trimethadione upang maiwasan ang pag-ulit ng mga atake. Magdala o magsuot ng medikal na tag ng pagkakakilanlan upang ipaalam sa iba na umiinom ka ng gamot na ito sa kaso ng emerhensiya. Mag-ingat kapag nagmamaneho, nagpapaandar ng makina, o gumagawa ng iba pang mapanganib na mga aktibidad. Ang Trimethadione ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo o pag-kaantok. Kung nakakaranas ka ng pagkahilo o pag-kaantok, iwasan ang mga aktibidad na ito. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...