Trileptal


Novartis | Trileptal (Medication)


Desc:

Ang Trileptal / oxcarbazepine ay kabilang sa pangkat ng mga gamot na tinatawag na kontrakombulsyon, o mga kontra-epilepsi na gamot. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagbawas ng mga impulses ng nerve na sanhi ng mga kombulsyon. Ginagamit ang Trileptal upang gamutin ang bahagyang mga kombulsyon sa mga may sapat na gulang at bata na hindi bababa sa 2 taong gulang. ...

Side Effect:

Ang pagkahilo, pag-kaantok, pagkapagod, pagduduwal, pagsusuka, sakit ng ulo, problema sa pagtulog, akne, tuyong bibig, o paninigas ng dumi ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Ang isang maliit na bilang ng mga tao na gumagamit ng kontrakombulsyon para sa anumang kondisyon (tulad ng pagkombulsyon, diperensiyang bipolar, sakit) ay maaaring makaranas ng depresyon, mga saloobin ng pagpapatiwakal o pagtatangka na magpakamatay, o iba pang mga problema sa pag-iisip / saloobin. Sabihin agad sa iyong doktor kung napansin mo o ng iyong pamilya / tagapag-alaga ang anumang hindi pangkaraniwang / biglaang pagbabago sa iyong saloobin, pag-iisip, o pag-uugali kabilang ang mga palatandaan ng depresyon, pag-iisip ng pagpapakamatay / pagtatangka ng pagpapakamatay, pag-iisip na saktan ang iyong sarili. Sabihin agad sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng alinman sa mga seryosong ibang epekto na ito: dobleng paningin, pagbabago sa paningin, hindi kontroladong paggalaw ng mata, hirap sa pagsasalita, hirap sa pagtuon, pagkawala ng koordinasyon, problema sa paglalakad (abnormal na lakad), hindi mapigil na paggalaw ng kalamnan (panginginig), paghina ng pandama. Sabihin agad sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng alinman sa mga bihira ngunit napaka seryosong epekto: madaling pagdurugo / pagpapasa, pagsakit ng dibdib, paulit-ulit na namamagang lalamunan, pagsakit ng tiyan / sikmura, madugong dumi ng tao, madilim na ihi, pagbabago sa dami ng ihi, pamumula ng mata / balat. Ang isang seryosong reaksyon sa alerdyi sa gamot na ito ay bihira, ngunit humingi ng agarang medikal na atensyon kung nangyari ito. Kasama sa mga sintomas ng isang seryosong reaksiyon sa alerdyi ang: lagnat, pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan / mga kulani), sakit sa kasu-kasuan / kalamnan, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Hindi ka dapat kumuha ng Trileptal kung ikaw ay may alerdyi sa oxcarbazepine. Bago ka kumuha ng Trileptal, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa atay o bato. Ang trileptal ay maaaring bawasan ang pagiging epektibo ng mga tabletas na pangkontrol sa pagbubuntis. Tanungin ang iyong doktor tungkol sa paggamit ng hindi panghormon na pamamaraan ng pagkontrol sa pagbubuntis (tulad ng isang kondom, diaphragm, spermicide) upang maiwasan ang pagbubuntis habang kumukuha ng Trileptal. Maaaring mabawasan ng oxcarbazepine ang sodyum sa iyong katawan sa mapanganib na mababang antas, na maaaring maging sanhi ng nakamamatay na pagkawala ng balanse ng electrolyte sa iyong katawan. Agad na makipag-ugnayan sa iyong doktor kung mayroon kang sakit ng ulo, mga problema sa pag-iisip o memorya, panghihina, pagkawala ng gana sa pagkain, hindi mapakaling pakiramdam, pagkalito, guni-guni, nahimatay, mababaw na paghinga, at / o nadagdagan o mas matinding mga pagkombulsyon. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kaagad kung mayroon kang anumang bago o lumalalang mga sintomas tulad ng: pagbabago ng saloobin o pag-uugali, depresyon, pagkabalisa, o kung sa tingin mo ay nabalisa, galit, hindi mapakali, sobrang aktibo (utak o pisikal), o nag-iisip tungkol sa pagpapakamatay o pananakit sa iyong sarili . Maraming iba pang mga gamot na maaaring magkaroon ng interaksyon sa Trileptal. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong ginagamit. Kasama rito ang mga reseta, over-the-counter, bitamina, at mga produktong herbal. Huwag magsimula ng panibagong gamot nang hindi ipinapaalam sa iyong doktor. Magtago ng listahan ng lahat ng iyong mga gamot at ipakita ito sa anumang tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan na gumagamot sa iyo. ...