AVC


Sanofi-Aventis | AVC (Medication)


Desc:

Ang AVC/Sulfanilamide vaginal ay ginagamit upang gamutin ang mga inpeksyong candida (yeast) sa ari ng babae. Ang medikasyong ito ay ginagamit lamang para sa ari ng babae. Ang AVC/Sulfanilamide vaginal ay isang medikasyong antibakteryal. Nilalabanan nito ang bakterya sa iyong katawan. ...

Side Effect:

Ang medikasyong ito ay maaaring magsanhi ng pangangati o pagsusunog sa ari ng babae. Ang mga epektong ito ay dapat na mawala habang ang iyong katawan ay nakikiayon sa medikasyong ito. Kung ang mga ito ay magpatuloy at maging abala, kontakin ang iyong doktor. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay magkaroon ng: pamamantal, iritasyon sa ari. Kung ikaw ay may mapansing ibang epektong hindi nakalista sa itaas, kontakin ang iyong doktor o parmaseutiko. ...

Precaution:

Ang iyong mga sintomas ay maaaring bumuti bago tuluyang gumaling ang mga inpeksyon. Iwasan ang pagsusuot ng masisikip, sintetikong damit (halimbawa, panty hose) na hindi hinahayaan ang sirkulasyon ng hangin. Magsuot ng maluluwang na damit na gawa sa bulak at ibang mga natural na hibla hanggang sa ang inpeksyon ay gumaling. Iwasan mailagay ang gamot na ito sa iyong mata, ilong, o bibig. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. Ang kaligtasan at pagkaepektibo ng sulfanilamide ay hindi naitatag sa mga bata. ...