Trimethadione - oral


Vijay Chemical Corporation | Trimethadione - oral (Medication)


Desc:

Ang Trimethadione ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na kontra-kombulsyon. Ang gamot na ito ay ginagamit upang makontrol ang mga absence seizures. Ito ay isang de-resetang gamot lamang at dapat na inumin sa bibig, mayroon o walang pagkain, ayon sa direksyon ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay ayon sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang pahintulot ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang karamihan sa mga karaniwang ibang epekto ay: Trimethadione banayad na pagkahilo, mahinang koordinasyon, o pag-kaantok; paglabo o dumoble ang paningin, o hindi regular na pabalik-balik na paggalaw ng mga mata; nabawasan ang gana sa pagkain, pagduduwal, o pagsusuka; o nadagdagan ang pagiging sensitibo ng balat sa sikat ng araw. Ang mas matinding masamang reaksyon ay kinabibilangan ng: isang alerdyi - pantal, pangangati, hirap sa paghinga, matinding pagkahilo, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; isang pantal; lumalala ang mga kombulsyon; namamagang lalamunan o lagnat; mga pagbabago sa paningin; madali o hindi pangkaraniwang pagdurugo o pagpapasa; pagdurugo ng ilong; o matinding pagkaantok o pagkahilo. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka na ng ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: mga problema sa bato, mga problema sa atay, mga karamdaman sa dugo, o mga problema sa mata. Dahil ang Trimethadione ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-kaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Iwasan din ang mga inuming nakalalasing. Ang Trimethadione ay maaaring gawing mas sensitibo ka sa araw, kaya dapat na iwasan ang matagal na pagkakabilad sa araw, mga sunlamp, gumamit ng sunscreen at magsuot ng mga damit na pamproteksiyon kapag nasa labas. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...