Trimethoprim


Watson Pharmaceuticals | Trimethoprim (Medication)


Desc:

Tinatanggal ng Trimethoprim ang mga bakterya na nagdudulot ng impeksyon sa ihi. Ginagamit ito kasama ang iba pang mga gamot upang gamutin ang ilang uri ng pulmonya. Ginagamit din ito upang gamutin ang pagtatae ng 'mga manlalakbay'. Ang mga antibyotiko ay hindi gagana para sa sipon, trangkaso, o iba pang impeksyon na viral. Ang Trimethoprim ay isang tableta na iniinom sa bibig. Karaniwan itong iniinom isa o dalawang beses sa loob ng isang araw. Ang trimethoprim ay maaaring inumin na mayroon o walang pagkain. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong tatak ng reseta, at tanungin ang iyong parmasyutiko o doktor na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Gamitin ang trimethoprim nang ayon sa eksaktong direksyon na itinuro. Huwag kumuha ng higit pa o mas kaunti dito o inumin ito nang mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang mga epekto na nauugnay sa trimethoprim ay sa sistemang panunaw. Kasama ang pagkawala ng gana sa pagkain, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pagsakit ng tiyan, abnormal na panlasa, at pamamaga ng dila. Ang paggamit ng trimethoprim na may pagkain ay maaaring mabawasan ang ilan sa mga ibang epekto. Ang Trimethoprim ay maaaring maging sanhi ng anemya dahil sa kakulangan ng asidong folic. Kadalasan ang anemya ay banayad at nalulutas kapag hininto ang trimethoprim. Ang mga pasyente na kulang sa folate, tulad ng malnutrisyon, alkohol, geriatric, o mga pasyenteng buntis, ay maaaring may mas malaking peligro na magkaroon ng anemya sa trimethoprim. Ang mga palatandaan ng babala ng anemya ay kasama ang puti o mala-bughaw na mga kuko at hindi pangkaraniwang pagkapagod at panghihina. Ang matagal na gamutan ay maaaring magresulta sa mababang bilang ng plaka ng dugo, mababang bilang ng puting selula ng dugo, at iba pang nakakalason na epekto sa mga selula ng dugo. Ang pinaka-karaniwang epekto na nauugnay sa balat ay pantal at pangangati. Bihirang, ang pantal ay maaaring humantong sa pagbabalat o pamamaga. Ang ilang mga pasyente ay may mga reaksyon sa photosensitivity, iyon ay, nagkakaroon sila ng mga pantal sa balat sa mga bahagi ng kanilang katawan na nabilad sa araw. ...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay may alerdye sa trimethoprim, o kung mayroon kang anumang uri ng anemya (kakulangan ng mga pulang selula ng dugo). Bago gamitin ang trimethoprim, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa bato, sakit sa atay, o kakulangan sa asidong folic. Inumin ang gamot na ito para sa buong iniresetang haba ng oras. Ang iyong mga sintomas ay maaaring mapabuti bago ang impeksyon ay ganap na malinis. Hindi ginagamot ng Trimethoprim ang isang impeksyong viral tulad ng karaniwang sipon o trangkaso. Iwasan ang pagbibilad sa sikat ng araw o mga artipisyal na UV ray (sunlamp o mga tanning beds). Maaaring gawing mas sensitibo ng trimethoprim ang iyong balat sa sikat ng araw at maaaring magresulta sa pagkasunog ng balat sa araw. Gumamit ng isang sunscreen (pinakamababa na SPF 15) at magsuot ng damit na pang-proteksiyon kung dapat kang nasa labas ng araw. ...