Avelox


Bayer Schering Pharma AG | Avelox (Medication)


Desc:

Ang Avelox/moxifloxacin ay isang fluoroquinolone na antibiyutikong gamot na ginagamit upang gamutin ang ilang uri ng inpeksyong sanhing ilang bakterya sa mga adultong edad 18 o higit pa. Hindi alam kung ang Avelox ay ligtas ba at gumagawa para sa mga taong wala pa sa edad na 18. Kung minsan, ang mga inpeksyon ay sanhi ng mga mikrobyo kaysa bakterya. Kasama sa mga halimbawa ang inpeksyong sanhi ng mikrobyo sa mga sinus at baga, tulad ng karaniwang sipon o trangkaso. Ang mga antibiyutiko, kasama ang Avelox, ay hindi pumapatay ng mga mikrobyo. Tawagan ang iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung sa palagay mo ay mayroong kang hindi bumubuting kondisyon habang gumagamit ng Avelox. ...

Side Effect:

Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay mayroong kahit ano sa mga madalang ngunit napakaseryosong epektong ito: matindi/tumatagal na sakit ng ulo, pagbabago sa paningin, panginginig (pangangatog), mga sumpong, matinding pagkahilo, pagkahimatay, mabilis/iregular na tibok ng puso, mga pagbabago sa kaisipan/kalooban (halimbawa, pagkabalisa, pagkalito, mga halusinasyon, depresyon, madalang na pag-iisip ng pagpapakamatay). Ang pagduduwal, pagtatae, pagkahilo, sakit ng ulo, panghihina, o hirap sa pagtulog ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kaagad. ...

Precaution:

Ang medikasyong ito ay maaaring madalang na magsanhi ng mga pagbabago sa iyong lebel ng asukal sa dugo, lalo na kung ikaw ay mayroong dyabetis. Obserbahan ang mga sintomas ng mataas na asukal sa dugo kasama ng madalas na pagkauhaw at pag-ihi. Ang gamot na ito ay maaaring gawin kang nahihilo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Limitahan ng pag-inom ng alak. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: dyabetis, mga problema sa puso (halimbawa, kamakailan lamang na atake sa puso), mga problema sa kasu-kasuan/litid (halimbawa, tendonaitis, bursaitis), sakit sa atay, myasthenia gravis, karamdaman sa sistemang nerbos (halimbawa, peripheral na neuropatiya), karamdamang sumpong, mga kondisyong nagpapataas sa iyong panganib ng mga sumpong (halimbawa, pinsala sa utak/ulo, mga tumor sa utak, cerebral atherosclerosis). Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...