Trioxsalen - oral


Pfizer | Trioxsalen - oral (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay isang photosensitizer na ginagamit upang lumakas ang kakayanan balat laban sa sikat ng araw at paghusayin ang pigmentasyon. Ito ay karaniwang iniinom 2 hanggang apat na oras bago lumabas sa sikat ng araw o UV na ilaw. Huwag itataas ang dosis o uminom ng higit na madalas kaysa sa nireseta. Ito ay nakakasunog ng balat nagpapakapal ng mga suson ng balat. Ito ay ginagamit kasama ang mga terapi na may UV na ilaw. Gamitin ang gamot na ito sa pamamagitan ng pag-inom na may laman ang tiyan na pagkain o gatas upang maiwasan ang pananakit ng tiyan. ...

Side Effect:

Ang paggamit ng gamot na ito ay nauugnal sa pagtaas ng panganib ng pagkasira ng mata, pagkulubot ng balat at kanser sa balat. Isangguni ang mga panganib at benepisyo ng teraping ito sa iyong doktor. Maaaring maranasan ang agduduwal, pananakit ng tiyan, pananakit ng ulo, pananakit ng balat, pagkakaba, pamamaga ng kamay o paa, pamumulikat ng paa, pamamantal, pagkasunog ng balat o pangangati. Ipaalam sa iyong doktor kung ang mga nasabing mga epekto ay maging malubha o magpatuloy. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay hindi pinapayo na gamitin habang nagbubuntis o nagpapasuso ng walang pagsangguni sa doktor. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroon ng mga sumusunod: sakit sa atay, suliranin sa mata, sakit sa puso, kasaysayan ng kanser, porphyria, alerdyi (lalo na ang alerdyi sa gamot). Ipaalam sa iyong doktor ang anumang gamot, may reseta o wala, na iyong ginagamit, lalo na ang mga sumusunod: sulfa o tetracycline na antibayotiko, gamot na dayuretika o water pill, griseofulvin, phenothiazines, produkto ng coal tar. Ang pagkain ng mga ibang pagkain ang maaring mapataas ng panganib ng mga epekto ng gamot. ...