Triple sulfas - phenylpropanolamine - pheniramine


Trx Pharmaceuticals | Triple sulfas - phenylpropanolamine - pheniramine (Medication)


Desc:

Ang produktong ito ay ginagamit sa paninikip at impeksyon ng sinus o iba pang nauugnay na impeksyon (hal. lalamunan). Inumin ang gamot ayon sa direksyon, kadalasan ay kada anim na oras. Ang antibayotiko ay mainam kung ang dosis nito sa katawan ay nananatili sa tamang antas. Gawin ito sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot ng pantay-pantay na pagitan sa buong araw at gabi. Ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot na ito hanggang ang buong niresetang gamot ay matapos kahit na ang mga sintomas ay mawala makalipas ang ilang araw. ...

Side Effect:

Maaaring maranasan ang pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pagkaantok, pagkahilo, pagkahapo, paglabo ng paningin, insomniya, panunuyo ng bibig, o pananakit ng ulo. Ipaalam sa iyong doktor kung ang mga nasabing mga epekto ay manatili o maging malubha. Iulat na maagap kung makararanas ng mga sumusunod: palpitasyon, paninikip ng dibdib. Maaaring madalang na mangyari ngunit agad ipagalam ang mga sumusunod: pagsusugat, pagkirot ng kamay/paa, suliranin sa pag-ihi, panginginig ng kamay. Madalang na maging sanhi ang gamot ng mga sumusunod na malubha at nakamamatay na mga epekto: matinding pagbabalat at pamamantal na tinatawag na Stevens-Johnson syndrome, sakit sa dugo (hal. agranulocytosis, aplastic anemya), o pagkasira ng atay. Agad humanap ng atensyong medikal kung ikaw magkakaroon ng mga sumusunod na sintomas: pagpapantal o pagpapaltos, kakaibang pagkahapo, paulit-ulit na pamamaga ng lalamunan o lagnat, paninilaw ng mata o balat, madilim na kulay ng ihi, pananakit ng sikmura. Kung sakaling makaranas ng malubhang reaksyong alerdyi sa gamot na ito, agad humanap ng atensyong medikal. Ang sintomas ng matinding reaksyong alerdyi tulad ng: pamamantal, pangangati, pamamaga, matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. Kung iyong mapapansin ang iba pang mga epekto na hindi nabanggit, tawagan ang iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ay ipaalam sa iyong doktor ukol sa iyong kasaysayang medikal, kasama na ang mga sumusunod: anumang alerdyi (lalo na ang alerdyi sa gamot), sakit sa bato o atay, glaucoma, lumalaking prosteyt at pagbara ng daanan ng ihi, ulcer o bara sa tiyan, hika, mataas na presyon ng dugo, suliranin sa teroydeyo (hyperthyroid), sakit sa puso, sakit sa dugo (hal. sakit na G6PD) diyabetis. Lagyan ng hangganan ang pag-inom ng alak sapagkat ang epekto na pagkaantok ng gamot na ito ay maaaring tumaas. Ipinapayo ang pag-iingat sa paggamit ng gamot habang gumagawa ng mga aktibidad na nangangailangan na maging alisto. Ang paggamit ng gamot na ito ng matagal o ng paulit-ulit ay maaaring maging sanhi ng pangalawang impeksyon (hal. pagkakaroon ng impeksyon sa bibig, pantog, o tinatawag na vaginal yeast na impeksyon). Ang gamot na ito ay hindi nararapat na gamitn ng mga kulang sa buwan na mga sanggol at bagong ipinanganak sa loob ng unang mga buwan ng kapanganakan. Ang gamot na ito ay hindi pinapayo na gamitin habang nagbubuntis o nagpapasuso ng walang pagsangguni sa doktor. ...