Trovafloxacin mesylate


MGI Pharma, Inc. | Trovafloxacin mesylate (Medication)


Desc:

Ginagamit ang gamot na ito upang gamutin ang mga malubha at nakamamatay na impeksyon. Inumin sa pamamagitan ng bibig nang ayon sa eksaktong direksyon ng iyong doktor, karaniwang isang beses araw-araw na mayroon o walang pagkain. Ang pagkahilo ay bihirang mangyari kung ang gamot na ito ay ginamit sa oras ng pagtulog o may pagkain. Ang mga antibyotiko ay pinakamahusay na gumagana kapag napapanatili sa iyong katawan ang parehong antas ng dami ng gamot. Gawin ito sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot sa parehong oras sa bawat araw. Patuloy na gamitin ang gamot na ito hanggang sa matapos ang buong iniresetang halaga kahit na mawala ang mga sintomas pagkalipas ng ilang araw. ...

Side Effect:

Ang pagkahilo, pagduwal, pagbabago ng pakiramdam ng panlasa, o sakit ng ulo ay maaaring mangyari. Kung magpapatuloy o lumala ang mga epektong ito, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor. Bihira ngunit ipagbigay alam kaagad: pagsusuka, pagtatae, sakit ng tiyan, maitim na ihi, naninilaw na mga mata o balat. Napaka-bihira ngunit ipagbigay-alam kaagad: pagsakit ng dibdib, hindi pangkaraniwang mabilis o mabagal na tibok ng puso, kombulsyon, paulit-ulit na namamagang lalamunan o lagnat, panghihina ng kalamnan, pamumulikat / sakit / pamamaga ng mga litid (hal. Balikat, kamay, bukol ng bukung-bukong), pagdurugo o pagpapasa, pagdagdag ng pagkasensitibo sa araw (pagkasunog ng balat sa araw), pagbabago sa kaisipan / kalooban, mga problema sa paningin, nadagdagan ang pagkauhaw o gutom, mga pagbabago sa dami ng ihi. Sa hindi inaasahang pagkakataon na mayroon kang reaksiyon sa alerdyi sa gamot na ito, humingi ng agarang medikal na atensiyon. Kasama sa mga sintomas ng isang reaksyon sa alerdyi ang: pantal, pangangati, pamamaga, pagkawala ng malay, problema sa paghinga. Kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, makipag-ugnayan sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayan ng medikal, kabilang ang: mga alerdyi (lalo na ang mga alerdyi sa gamot), sakit sa atay, mga karamdaman sa utak / gulugod (hal. , Mga kombulsyon o malubhang sakit sa daluyan ng dugo), sakit sa puso (kabilang ang hindi regular na tibok ng puso), mga sakit sa baga. Ang paggamit ng gamot na ito sa mahaba o paulit-ulit na panahon ay maaaring magresulta sa ikalawang impeksyon (hal. , pambibig, pantog o impeksyon sa lebadura ng puki). Ang gamot na ito ay nagdaragdag sa pagiging sensitibo sa araw. Iwasan ang matagal na pagkakabilad sa araw. Magsuot ng damit na pang-proteksiyon at gumamit ng sunscreen kapag nasa labas. Limitahan ang pag-inom ng alkohol, dahil maaari nitong mapalala ang ilang mga ibang epekto ng gamot na ito. Dahil ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo, mag-ingat kung nagpapatakbo ng makinarya o nagsasagawa ng mapanganib na mga gawain (hal. , Pagmamaneho). Upang maiwasan ang pagkahilo o pagkalula kapag tumatayo mula sa nakaupong puwesto o nakahiga na posisyon, dahan-dahang bumangon. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. Ang mga matatandang pasyente ay maaaring maging mas sensitibo sa mga ibang epekto ng gamot na ito kaya pinapaalalahanan na maging maingat. ...