Aventyl


Eli Lilly | Aventyl (Medication)


Desc:

Ang Aventyl/nortriptyline ay nirireseta para sa kaginhawahan ng mga sintomas ng depresyon. Ito ay isa sa mga gamot na kilala bilang tricyclic antidepressants. Ang Aventyl/nortriptyline ay maaari ring ireseta upang gamutin ang kronik na pamamantal, premenstruwal na depresyon, attention deficit hyperactivity disorder sa mga bata, at ang bedwetting. Ang Aventyl ay dapat na regular na gamitin upang maiging epektibo at maaaring ilang linggo muna ang makalipas bago bumuti ang iyong pakiramdam. Huwag lalaktawan ang dosis, kahit na parang wala namang diperensya. ...

Side Effect:

Kontakin ang iyong doktor kung ikaw ay may bago o lumalalang mga sintomas tulad ng: pagbabago sa kalooban o gawi, pagkabalisa, mga atakeng panik, hirap sa pagtulog, o kung pakiramdam mong ikaw ay impulsibo, iritable, balisa, mapanganib, agresibo, walang kapahingahan, sobrang aktibo (sa pag-iisip o pisikal), mas depres, o nagkakaroon ng kaisipan tungkol sa pagpapakamatay o pananakit ng sarili. Tawagan agad ang iyong doktor kung iakw ay mayroong mga seryosong epekto: mabilis, kumakabog, o hindi pantay na tibok ng puso; sakit ng dibdib o mabigat na pakiramdam, sakit na kumakalat hanggang braso o balikat, pagduduwal, pagsusuka, pamamawis, pangkalahatang masamang pakiramdam, biglang pamamanhid o panghihina, lalo na sa isang bahagi ng katawan; biglan pag-sakit ng ulo, pagkalito, mga problema sa paningin, pananalita, o balanse; pagkalito, mga halusinasyon, o sumpong (kombulsyon); madaling pagpapasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang panghihina; walang kapagurang paggalaw ng kalamnan sa iyong mata, dila, panga, o leeg; mga pangangatog; matinding pagkauhaw na may kasamang sakit ng ulo, pagduduwal, pagsusuka, at panghihina; pagkahilo o pagkahimatay; o pag-ihi ng mas kaunti sa karaniwang o wala talaga. Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay maaaring may kasamang: pagduduwal, pagsusuka, sakit ng tiyan, kawalan ng ganang kumain; konstipasyon o pagtatae; mga pagbabago sa timbang; tuyong bibig, hindi kaaya-ayang panlasa; panghihina, kawalan ng koordinasyon; pamamanhid o tusok-tusok na pakiramdam; malabong paningin, sakit ng ulo; pagtunog sa tainga; malumanay na pamamantal ng balat; pamamaga ng suso (sa lalaki o babae); o dumaming pamamawis. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay o may kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, kolaitis, o mga problema sa tiyan. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...