Tylox


McNeil | Tylox (Medication)


Desc:

Ang Tylox/oxycodone at acetaminophen ay ginagamit upang makatulong na mapawi ang katamtaman hanggang sa matinding antas ng sakit. Inumin ang gamot na ito tulad ng itinakda ng iyong doktor. Maaari kang uminom ng gamot na ito ng mayroon o walang pagkain. Kung makaranas ka ng pagduduwal, maaaring makatulong sa iyo na inumin ang gamot na ito na may kasamang pagkain. ...

Side Effect:

Pagduduwal, pagsusuka, paninigas ng dumi, pagkalipong ng ulo, pagkahilo, o pag-aantok ay maaaring maranasan. Ang ilan sa mga epekto ay maaaring mabawasan pagkatapos mong magamit ang gamot na ito nang ilang sandali. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi inaasahan, ngunit malubhang side-effect ay mararanasan: pagbabago ng kaisipan/kondisyon, matinding sakit sa tiyan, nahihirapan sa pag-ihi. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung ang alinman sa mga bihira, ngunit malubhang side-effect ay iyong maranasan: nahimatay, seizure, mabagal/mababaw na paghinga, hindi pangkaraniwang pag-aantok/kahirapan sa paggising. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung mayroon kang anumang sintomas ng pinsala sa atay, kabilang ang: maitim na ihi, paulit-ulit na pagduwal/pagsusuka, sakit sa tiyan, paninilaw ng mga mata/balat. Ang isang napaka-seryosong allergic reaction sa gamot na ito ay bihira. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay allergic dito; o sa iba pang mga narkotiko (tulad ng morphine, codeine); o kung mayroon kang anumang iba pang allergy. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng allergic reaction o iba pang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ang mga sumusunod: mga karamdaman sa utak (tulad ng pinsala sa ulo, bukol, seizures), mga problema sa paghinga (tulad ng hika, sleep apnea, chronic obstructive pulmonary disease-COPD), sakit sa bato, sakit sa atay, mga karamdaman sa pag-iisip/kondisyon (tulad ng pagkalito, pagkalumbay), personal o pampamilyag kasaysayan ng regular na paggamit/pag-abuso ng mga gamot/alkohol, problema sa tiyan/bituka (tulad ng pagbara, paninigas ng dumi, pagtatae dahil sa impeksyon, paralytic ileus), kahirapan sa pag-ihi (tulad ng dahil sa paglaki ng prosteyt). Ang gamot na ito ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkahilo o pag-aantok. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa natitiyak mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Iwasan ang mga inuming nakalalasing. Ang Acetaminophen ay maaaring maging sanhi ng pinsala sa atay. Ang pang-araw-araw na paggamit ng alkohol, lalo na kapag isinama sa acetaminophen, ay maaaring makadagdag sa iyong panganib na magkaroon ng pinsala sa atay. Sa panahon ng pagbubuntis, ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan. ...