Typhoid vaccine - oral powder


Unknown / Multiple | Typhoid vaccine - oral powder (Medication)


Desc:

Ang bakuna sa typhoid-oral powder ay isang bakunang oral na ginagamit upang maiwasan ang typhoid fever. Inumin ang gamot na ito ayon sa itinakda, karaniwan ang isang dosage ang kinukuha kada ibang araw hanggang sa makumpleto ang 3 dosage. Ang gamot na ito ay nakaporma bilang isang pulbos na nakapaloob sa isang double-chambered foil packet (sachet). Ang lahat ng mga nilalaman ng sachet ay dapat ihalo sa malamig o maligamgam na tubig. Huwag ihalo ang gamot na ito sa gatas, juice, o carbonated na inumin. Inumin ang pinaghalong gamot isang oras bago kumain. Upang ang gamot na ito ay maging ganap na epektibo, ang iyong kurso ng paggamot ay dapat na makumpleto isang linggo bago ang posibleng pagkakalantad sa typhoid fever. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwang epekto ng gamot na ito ay ang mga sumusunod: pagduwal, pagtatae, pagsusuka, pantal sa balat, o sakit sa tiyan ay maaaring maranasan. Kung ang mga sintomas na ito ay nagpatuloy o nakakaabala, mahalagang ipagbigay-alam ito sa doktor. Ang isang allergic reaction sa gamot na ito ay hindi inaasahan, ngunit humingi ng agarang medikal na atensyon kung nangyari ito. Kasama sa mga sintomas ng isang allergic reaction ang: pantal, pangangati, pamamaga, pagkahilo, problema sa paghinga. Kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, makipag-ugnayan agad sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin kung mayroon kang ilang mga kondisyong medikal. Bago gamitin ang gamot na ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon ka ng mga sumusunod: isang matinding karamdaman (na may lagnat), impeksyon, pagtatae, immunosuppressant therapy, anti-cancer therapy. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng allergy. Naglalaman ang gamot na ito ng aspartame. Kung mayroon kang phenylketonuria (PKU) o anumang iba pang kundisyon kung saan kailangan mong higpitan ang iyong pag-inom ng aspartame (o phenylalanine), kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa ligtas na paggamit ng gamot na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...