Uloric


Takeda Pharmaceutical Company | Uloric (Medication)


Desc:

Ang Uloric/febuxostat ay isang tagapigil ng xanthine oxidase na tinuturo para sa matagal na pamamahala ng hyperuricemia sa mga pasyente na may gout. Ang gamot na ito ay hindi nirerekomenda sa paggamot ng asymptomatic hyperuricemia. ...

Side Effect:

Maaaring maranasan ang mga: angio-edema, dermatitis, dermographism, ecchymosis, eczema, pagbago ng kulay ng buhok, abnormal na paghaba ng buhok, hyperhidrosis, pamamalat, petechiae, photosensitivity, pruritus, purpura, skin discoloration/altered pigmentation, pagsusugat sa balat, abnormal na amoy ng balat, urticaria, anorexia, pagkawala o pagdagdag ng gana sa pagkain,dehydration, diabetes mellitus, hypercholesterolemia, hyperglycemia, hyperlipidemia, hypertriglyceridemia, hypokalemia, pagbawas o pagdagdag ng timbang, asthenia, pananakit ng dibdib, edema, pagkapagod, abnormal na pakiramdam, gait disturbance, sintomas gay ng influenza, mass, pananakit, pagkauhaw. ...

Precaution:

Kailangang ipaalala sa mga pasyente na ipaalam sa mga propesyonal na mga tagapangalaga kung sila ay magkakaroon ng pagpapantal, pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga o mga neurologic na sintomas nagpapahiwatig ng stroke. Hindi nirerekomenda ang paggmit ng gamot na iyo sa mga buntis o nagpapasuso ng walang payo galing sa Doktor. ...