Ultane


Abbott Laboratories | Ultane (Medication)


Desc:

Ang Ultane/sevoflurane ay isang anestisya at ginagamit sa mga operasyon. Mga propesyonal na tagapangalaga ng kalusugan ang magbibigay ng gamot na ito. Maglalagay ng isang espesyal na panakip sa bibig at ilong at dito lalanghapin ang gamot. Ang gamot na ito ay para sa pagtatalaga at pagpapanatili ng general anesthesia sa mga matatanda at mga batang inpatient at outpatient na pasyente. Ang mga taong may pinagaralan sa pagbibigay ng general anesthesia lamang ang dapat magbigay ng Ultane. Ang mga pasilidad sa pananatili ng patent airway, artificial ventilation, oxygen enrichment, at circulatory resuscitation ay dapat na nakahanda. ...

Side Effect:

Sabihin sa iyong Doktor kung magkakaroon ng: pagkabalisa, panginginig, problema sa paghinga, pagbago sa dami ng ihi, mga pag-atake, paninigas ng mga kalamnan, mabilis/iregular na pagtibok ng puso, sakit ng tiyan/sikmura, panghihina, paninilaw ng mga mata o balat, matingkad na ihi. Imposible ang pagkakaroon ng alerhiya sa gamot na ito ngunit humingi ng agarang medikal na atensyon kung makakaranas nito. Ang mga sintomas ng seryosong alerhiya ay: pantal, pangangati, pamamaga, patuloy na pagkahilo, hirap sa paghinga. Kung makakaranas ng mga sintomas na wala sa mga nabanggit, ipaalam sa iyong Doktor or Parmasyutiko. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong Doktor kung ikaw ay mayroong: ibang sakit, sakit sa bato, sakit sa atay, mga alerhiya. Ang gamot na ito ay ginagamit lamang kung kinakailangan ng mga buntis at nagpapasuso. Kausapin ang iyong Doktor tungkol sa mga peligro at benepisyong dulot ng gamot na ito. ...