Ultram


Ortho | Ultram (Medication)


Desc:

Ang Ultram / tramadol at acetaminophen ay isang katulad ng narcotic na nakakapagpawala ng sakit. Ginagamit ang Ultram upang gamutin ang katamtaman hanggang matinding sakit. Ginamit ang Ultram extended-release upang gamutin ang katamtaman hanggang malubhang malalang sakit kapag kinakailangan ng paggagamot sa buong oras. ...

Side Effect:

Ang Tramadol ay mahusay na disimulado sa pangkalahatan, at ang mga epekto ay karaniwang pansamantala. Kabilang sa mga karaniwang naiuulat na epekto nito ay pagduduwal, paninigas ng dumi, pagkahilo, sakit ng ulo, pagka-antok, at pagsusuka. Kabilang sa hindi gaanong naiulat na mga epekto ay pangangati, pagpapawis, tuyong bibig, pagtatae, pantal, kaguluhan sa paningin, at vertigo. Ang ilang mga pasyente na nakatanggap ng tramadol ay nag-ulat ng mga seizure. Ang biglaang pag-tigil ng paggamit ng tramadol ay maaaring magresulta sa pagkabalisa, pagpapawis, hirap sa pagtulog, paghihirap, pananakit, pagduwal, pagtatae, panginginig, at mga halusinasyon. ...

Precaution:

Hindi ka dapat uminom ng Ultram kung ikaw ay may alerhiya sa tramadol, kung nalulong ka sa droga o alkohol, o kung sinubukan mong magpakamatay. Huwag uminom ng gamot na ito habang ikaw ay lasing (lasing) o umiinom ng anuman sa mga sumusunod: alkohol o gamot galing sa mga kalye, narkotiko na gamot sa pananakit, pampakalma, o gamot para sa depresyon, pagkabalisa, o karamdaman sa pag-iisip. Ang mga seizure (kombulsyon) ay nangyari sa ilang mga tao na uminom ng gamot na ito. Malaki ang tyansa na Ang ultram ay maaaring maging sanhi ng seizure kung mayroon kang kasaysayan ng pagkakaroon ng mga seizure o pinsala sa ulo, isang metabolic disorder, o kung umiinom ka ng ilang mga gamot tulad ng antidepressants, mga pang-relaks ng kalamnan, narkotiko, o gamot para sa pagduwal at pagsusuka. Humingi ng emerhensiyang medikal na atensiyon kung sa palagay mo ay gumamit ka ng labis sa gamot na ito. Ang isang labis na dosis ng Ultram ay maaaring nakamamatay. Ang Ultram ay maaaring maging habit-forming at dapat gamitin lamang ng taong pinagresetahan nito. Itago ang gamot sa isang ligtas na lugar kung saan hindi makikita ng iba. Hindi nirerekomenda ang paggamit ng gamot na ito sa mga buntis at nagpapasuso kung walang payo ng iyong Doktor. ...