Univasc


Schwarz Pharma | Univasc (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Univasc / moexipril upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo (hypertension). Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapahinga ng mga daluyan ng dugo, na sanhi upang lumaki ito. Ang pagbaba ng mataas na presyon ng dugo ay nakakatulong na maiwasan ang mga stroke, atake sa puso at mga problema sa bato. Ang gamot na ito ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na ACE inhibitors. Dalhin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig, karaniwang isang beses o dalawang beses sa isang araw; o bilang direksyon ng iyong doktor. Dalhin ang gamot na ito sa isang walang laman na tiyan, 1 oras bago kumain. Regular na gamitin ang gamot na ito upang makakuha ng pinaka-pakinabang mula rito. Tandaan na gamitin ito sa parehong (mga) oras bawat araw. ...

Side Effect:

Maaari kang makaranas ng pagkahilo, magaan ang ulo, pamumula, pananakit ng kalamnan, tuyong ubo o malabo ang paningin habang inaayos ng iyong katawan ang gamot. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nangyari: nahimatay, nabawasan ang kakayahang sekswal. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga ito ay malamang na hindi malubhang ngunit napaka-seryosong epekto na naganap: pagbabago sa dami ng ihi, mga palatandaan ng impeksyon (e. G. , Lagnat, panginginig, paulit-ulit na namamagang lalamunan). Ang gamot na ito ay maaaring bihirang maging sanhi ng malubhang (posibleng nakamamatay) na mga problema sa atay. Kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na lubos na hindi malamang ngunit napaka-seryosong mga epekto, humingi ng agarang medikal na atensyon: naninilaw na mga mata o balat, maitim na ihi, sakit sa tiyan / tiyan, patuloy na pagkapagod, patuloy na pagduduwal. Ang isang seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay malamang na hindi, ngunit humingi ng agarang medikal na atensyon kung nangyari ito. Kasama sa mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ang: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago kumuha ng moexipril, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdye sa mga ACE inhibitor (e. G. , Benazepril, captopril); o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi (kasama ang isang reaksiyong alerdyi pagkatapos ng pagkakalantad sa ilang mga lamad na ginagamit para sa pagsala ng dugo). Bago gamitin ang gamot na ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyong medikal: kasaysayan ng isang reaksiyong alerdyi na kasama ang pamamaga ng mukha / labi / dila / lalamunan (angioedema); sakit sa bato, sakit sa atay, mataas na antas ng dugo ng potassium, matinding pag-aalis ng tubig (at pagkawala ng mga electrolytes tulad ng sodium), sakit sa daluyan ng dugo (e. g. , mga sakit na collagen vaskular tulad ng lupus, scleroderma). Ang gamot na ito ay maaaring magpahilo sa iyo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa natitiyak mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Bago mag-opera, sabihin sa iyong doktor o dentista na kumukuha ka ng gamot na ito. Pinapayuhan ang pag-iingat kapag ginagamit ang gamot na ito sa mga matatanda dahil maaari silang maging mas sensitibo sa mga epekto nito, lalo na sa pagkahilo. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...