Uracil mustard - oral


Isotec Pharmaceeuticals | Uracil mustard - oral (Medication)


Desc:

Ang Uracil mustard ay gamot na ginagamit sa chemotherapy at parte ng mga grupo ng gamot na tinatawag na alkylating agents. Ang gamot na ito ay humahadlang sa paglaki at pagkalat ng mga selyulang kanser. Ang Uracil mustard ay ginagamit sa paggamot ng leukemia, non-Hodgkin's lymphoma at iba pang sakit sa dugo. Ang Uracil mustard ay gamot na magagamit lamang kung may reseta at iniinom, may kinain o wala, madalas isang beses sa isang linggo sa loob ng apat na linggo, o sundin ang payo ng iyong Doktor. Ang dosis ay binabase sa iyong medikal na kundisyon at pagtugon sa gamot. Huwag taasan ang dosis o dalas o laktawan ang paggamit nito ng walang payo ng iyong Doktor. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangang epekto nito, Ang Uracil mustard ay maaaring magdulot ng malalang masasamang epekto kagay ng mga sumusunod: alerhiya - pantal, pangangati, problema sa paghinga, matinding pagkahilo, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila o mukha, o pamamantal; matinding pagsusuka, pagbaba ng timbang, mga singaw sa bibig, pananakit ng tiyan, pagkakaroon ng maitim na dumi, hirap sa paghinga, jaundice (paninilaw ng mga mata o balat, matingkad na ihi), lagnat, pamamaga ng lalamunan, ubo, pamamantal sa balat, panginginig, hindi pangkaraniwang pagdudugo o pagkakasugat. Kung makakaranas ng alinman sa mga ito, humingi ng agarang tulong na medikal. Ang mga mas karaniwan at hindi gaanong seryosong masamang reaksyon ay: Pagduduwal, pagsusuka, pagkawalang gana sa pagkain, pagtatae, panghihina, pagkanerbyos, pagiging iritable, depresyon at pagbabago sa mens. Kung alinman sa mga nabanggit ang patuloy na mararanasan, ipaalam sa iyong Doktor. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong Doktor kung ikaw ay may alerhiya sa gamot na ito, sa ibang gamot, o iba pang mga alerhiya bago ito gamitin. Ipaalam sa iyong Doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot ot ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kundisyon: sakit sa bato, sakit sa atay, o mga impeksyon. Dahil ang Uracil mustard ay maaaring magdulot ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mga mabibigat na makina hanggat hindi ka siguradong magagawa ang mga aktibidad na ito ng ligtas. Iwasan ang mga inumin na may alkohol. Huwag uminom ng gamot na ito kung ikaw ay buntis o nagpapasuso sapagkat maaari itong makasama sa iyong anak. Ang Birth control ay inererekomenda para sa mga Lalaki at Babae habang gumagamit ng gamot na ito. ...