Urelle


Pharmelle | Urelle (Medication)


Desc:

Ang kombinasyon ng gamot ay ginagamit sa paggamot ng iritasyon sa pantog (pananakit, pagkasunog, pamamaga) na sanhi ng impeksyon sa daluyan ng ihi. Ito ay ginagamit din upang mapigilan ang kawalan ng ginahawa sa pantog habang nasa medikal na pamamaraan. Ang Methenamine ay isang antibiotic. Ang Methylene blue ay isang antiseptic at may kaugnayan sa iba pang gamot na tinatawag na monoamine oxidase inhibitors (MAO inhibitors). Ang methenamine and methylene blue ay parehas na tumutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng bakterya sa ihi. Ang Salicylate, na may kaugnayan sa aspirin, ay isang pangpagaan ng sakit. Ang gamot na ito ay ginagagamit sa pagpapagaan ng kawalan ng ginahawa, sakit, madalas na pakiramdam na na-iihi, pulikat at pagkapasma ng daluyan ng ihi dulot ng impeksyon o medikal na pamamaraan. Ang produktong ito ay nagtataglay ng sangkap (gaya ng sodium phosphate, benzoic acid) para makagawa ng mas maraming acidic, na tumutulong upang maging mas mabisa ang methenamine. Ang Hyoscyamine ay isang antispasmodic na gamot na nag-paparelaks sa mga kalamnan ng daluyan ng ihi para mapagaan ang pamumulikat/pagkapasma. Ang produktong ito ay hindi dapat ginagamit para gamutin ang daluyan ng ihi. Kung ikaw ay may bacterial infection, ibang antiobiotic ang kadalasang nirereseta para gamutin ito. ...

Side Effect:

Sabihin kaagad sa iyong Doktor kung ikaw ay nakararanas ng seryosong masamang epekto katulad ng: mainit/tuyo/namumulang balat, pagbawas na pagpapawis, masakit na mata, mahirap/masakit na pag-ihi, pagbago sa dami ng ihi. Pagkaduwal, pagsusuka, tuyo na bibig, pagkahilo, pagka-antok, paglabo ng paningin, o hirap sa pagdumi. Kung patuoy na mararamdaman o lumala alinman sa mga nabanggit na epekto, agad na sabihin sa iyong Doktor o Parmasyutiko. Humingi agad ng medikal na tulong kung makakaranas ng mga sumusunod na malalang masamang epekto: madaling pagka-sugat/pagdudugo, maitim/malunay na dumi, sakit sa tiyan/sikmura, suka na katulad ng barako ng kape, sintomas ng mga sakit atay (katulad ng hindi pangkaraniwang pagkapagod, matingkad na ihi, hindi nawawalang pagkaduwal/pagsusuka, sakit sa tiyan/sikmura, paninilaw ng mata/balat).

...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito, sabihin sa iyong Doctor o Parmasyutiko ang iyong medical history, lalo na kung may: sakit sa bato, sakit sa atay, problema sa pag-ihi, hirap sa pag-ihi (katulad ng dahil sa enlarged prostate), sakit sa tiyan/bituka (katulad ng pagkabara, mga ulser), glawkoma (makitid na anggulong uri), sakit sa puso (katulad ng coronary heart disease, congestive heart failure, mabilis/iregular na pagtibok ng puso), mataas na presyon ng dugo, myasthenia gravis, problema sa pagdudugo/pamumuo, ibang enzyme deficiencies (pyruvate kinase or G6PD deficiency), aspirin-sensitive asthma, at iba pa. Ang gamot na ito ay nagdudulot ng pagkahilo o pagka-antok o malabong paningin. Huwag magmaneho, gumamit ng mga makina o gumawa ng mga aktibidad na nangangailangan ng pagiging alerto o malinaw na paningin hanggat ikaw ay hindi sigurado kung magagawa ang mga aktibidad na ito ng ligtas. Limitahan ang pag-inom ng mga inuming may alkohol. Hindi nirerekomenda ang paggamit ng gamot na ito habang buntis o nagpapasuso kung walang payo ng iyong Doktor. ...