Uretron


AG Marin Pharmaceuticals | Uretron (Medication)


Desc:

Ang Uretron ay nagtataglay ng anti-infective, pain reliever, at antispasmodic na sangkap. Ginagamit ito upang gamutin ang mga impeksyon sa daluyan ng ihi at makakatulong upang mapawi ang sakit, pagkasunog, pagpipilit at dalas ng ihi at iba pang kaugnay na mga sintomas. Inumin ang gamot na ito tulad ng nakadirekta sa pantay na pagitan ng agwat sa buong oras. Ipagpatuloy ang paginom nito para sa buong oras na inireseta kahit na nawala ang mga sintomas. Ang paghinto ng therapy ng masyadong maaga ay maaaring magresulta sa hindi mabisang paggamot at maaaring humantong sa muling pagkakaroon ng impeksyon. Inumin ang bawat dosis kasama ang isang basong tubig at uminom ng maraming likido habang iniinom ang gamot na ito. ...

Side Effect:

Pagduduwal, pagsusuka, pamumulikat sa tiyan, pagtatae, pagkawala ng gana sa pagkain, tuyong bibig, pananakit ng ulo, pagka-antok, pagkahilo, malabo na paningin, at pagka-nerbiyos ay maaaring maranasan. Kung ang alinman sa mga epektong ito ang magpapatuloy o magiging abala, ipaalam sa iyong Doktor. Upang maibsan ang tuyong bibig, sumuso sa (walang asukal) matigas na kendi o ice chips, ngumunguya (walang asukal) ng gum, uminom ng tubig o gumamit ng laway kapalit nito. Ang gamot na ito ay nagdudulot ng pagiging kulay asul-berde ng ihi at marahil ng dumi. Pansamantala ang epekto na ito at mawawala kapag itinigil ang pag-inom ng gamot. Ipaalam sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng: sakit sa dibdib, pagbilis ng pulso, lagnat, pananakit ng mata, masakit na pag-ihi, pagkalito sa kaisipan, pantal sa balat. kung makakaranas ng mga epekto na wala sa mga nabanggit, makipag-ugnayan sa iyong doktor o parmasyutiko. Humingi ng agarang tulong medikal kung magkakaroon ng alinman sa mga sumusunod na sintomas ng alerhiya: mga pantal; mahirap na paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor kung mayroon ka ng: mga problema sa bato, sakit sa atay, sakit sa tiyan o bituka, glawkoma, mga alerdyi (lalo na ang mga alerdyi sa droga). Dahil ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkaantok o malabong paningin, pinapayuhang mag-ingat sa pagmamaneho o pagsasagawa ng mga gawain na nangangailangan ng pagkaalerto. Ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. Talakayin ang mga panganib at benepisyo sa iyong doktor. ...