Avodart


GlaxoSmithKline | Avodart (Medication)


Desc:

Ang Avodart sa kombinasyong kasama ng alpha adrenergic antagonist, tamsulosin ay tinukoy para sa paggagamot ng mga simtomatikong BPH sa mga lalaki na mayroong lumaking prosteyt. Ang inirirekomendang dosis ng Avodart ay isang kapsula (0. 5 mg) na iniinom ng isang beses araw-araw at ang tamsulosin sa 0. 4 mg na iniinom ng isang beses araw-araw. Ang Avodart ay maaaring iadministera ng mayroon o walang pagkain. Upang matandaan, inumin ito sa parehong oras kada araw. Dahil ang gamot na ito ay nasisipsip sa balat at maaaring makasama sa mga hindi naisilang na sanggol, ang mga babaeng buntis, o maaaring maging buntis ay hindi dapat inumin ang medikasyong ito. Maaaring magtagal ng 3 hanggang 6 buwan bago mapansin ang pagbuti ng mga sintomas. Maaaring mabawasan nito ang ang pangangailangan ng operasyon upang gamutin ang BPH. Ang medikasyong ito ay hindi dapat gamitin ng mga babae o bata. Ang medikasyong ito ay ginagamit sa mga lalaki upang gamutin ang mga sintomas ng lumaking prosteyt (benign prostatic hyperplasia-BPH). Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpapaliit sa lumaking prosteyt. ...

Side Effect:

Ang Avodart ay maaaring magsanhi ng seryosong epekto tulad ng mataas ng tyansa ng mas seryosong porma ng kanser sa prosteyt. Tanging ang iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan lamang ang makapagsasabi ng iyong mga sintomas ay sanhi ng BPH o ng mas seryosong kondisyong tulad ng kanser sa prosteyt. Pumunta sa iyong doktor para sa mga regular na eksam. Ang pinakakaraniwang epekto ng Avodart ay may kasamang hirap magkaroon o magpanatili ng ereksyon (pagkainutil), pagbaba sa pansekswal na drayb (libog), mga problema sa edyakulasyon at lumaki o masakit na mga suso. Ang pagkahilo at pagdami ng mga karamdamang sa edyakulasyong kaugnay sa gamot ay maaaring mangyari kasama ng mga kombinasyong terapiya (Avodart at tamsulosin). Ang depres na kalooban ay naiulat sa mga pasyenteng tumatanggap ng Avodart. Ang Avodart ay maaaring magsanhi ng madalang at seryosong reaksyong alerdyi, kasama ng pamamaga ng iyong mukha, dila, o lalamuna, at seryosong mga reaksyong sa balat, tulad ng pamamalat ng balat. Kumuha ng agarang tulong medikal kung ikaw ay mayroong mga seryosong reaksyong alerdyi. ...

Precaution:

Ang mga lalaking ginagamot ng Avodart ay hindi dapat magbigay ng dugo hanggang lumipas ang 6 buwan man lamang sunod sa kanilang huling dosis. Ang Avodart ay hindi dapat na gamitin ng mga babaeng buntis o pwedeng mabuntis. Ang Dulasteride ay nasisipsip sa balat at pwedeng magresulta sa hindi inaasanag paglabas ng sanggol. Ang mga sintomas sa ibabang pang-ihing trak ng BPH ay pwedeng mag-indika ng ibang mga yurolohikal na sakit, kasama ng kanser sa prosteyt. Huwag gagamitin ang Avodart kung ikaw ay hindi hiyang sa dutasteride finasteride, o kahit anong mga sangkap nito. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal. Bago magkaroon ng operasyon, sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng produktong iyong ginagamit (kasama ang mga may resetang gamot, walang reseta gamot at produktong erbal). ...