Uroqid - Acid No.2


Beach Pharmaceuticals | Uroqid - Acid No.2 (Medication)


Desc:

Ang Uroaid Acid No. 2/methenamine ay karaniwang nirereseta lamang pagkatapos gumamit ng karaniwang antibayotiko para matanggal muna ang impkesyon. Ang antibayotiko na ito ay gamot lang sa mga impeksyong bakteryal. Ang gamot na ito ay ginagamit lang para mapigilan o makontrol ang mga bumabalik na impeksyon sa pantog o bato (impeksyon sa daluyan ng ihi) dulot ng mga ibang bakterya. ...

Side Effect:

Pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pangangalambre sa tiyan, pagihi ng hindi komportable, pagkawalang gana sa pagkain ay maaaring maranasan. Ipaalam agad sa iyong Doktor kung mararanasan ang mga sumusunod na bihira ngunit seryosong masamang epekto: mga singaw sa bibig, pananakit ng ulo, hirap sa paghinga, pagkakaroo nga mga tunog sa tenga, pamumulikat ng mga kalamnan, pamamaga ng katawan. Ipaalam agad sa iyong Doktor kung mararanasan ang mga sumusunod na bihira ngunit seryosong masasamang epekto: pananakit ng mga buto/kasu-kasuhan, pagkahilo, pagkalito, mga atake, magaan/mabigat na pakiramdam sa mga binti, hindi pangkaraniwang pagkapagod o panghihina, pamumulikat ng mga kalamnan, pamamanhid/pangingilabot/pananakit/panghihina ng mga kamay o paa, pamamanhid o pangingilabot sa paligid ng labi, mabilis/iregular na pagtibok ng puso, pamamaga ng mga paa/ibabang parte ng mga binti, hindi pangkaraniwang pagdagdag ng timbang, pagbawas sa dami ng ihi, hindi pangkaraniwang pagka-uhaw. Bihira ang pagkakaroon ng seryosong alerhiya sa gamot na ito. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kapag ikaw ay makararanas ng mga sumusunod na sintomas ng seryosong alerhiya: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago uminom ng Uroqid-Acid No. 2, ipaalam sa iyong Doktor o Parmasyutiko kung ikaw ay may alerhiya sa mga gamot na ito; o sa formaldehyde; o kung ikaw ay may ibang pang alerhiya. Huwag gumamit ng gamot na ito kung ikaw ay may iba pang sakit. Bago gumamit ng gamot na ito, kumonsulta muna sa iyong Doktor o Parmasyutiko kung ikaw ay mayroon ng mga sumusunod: sakit sa bato, malalang sakit sa bago (halimbawa: cirrhosis, chronic hepatitis), matinding pagkauhaw, mataas na lebel ng dugo sa mga ibang mineral (phosphate). Ipaalam sa iyong Doktor kung mayroon ka ng mga sumusunod: pagpalya ng puso, pamamaga ng mga paa/binti, pagkakaroon ng tubig sa baga (pulmonary edema), mataas na sodium sa dugo, mataas na presyon ng dugo, toxemia sa pagbubuntis, mababang parathyroid hormone (hypoparathyroidism), pagkakaroon ng pamamaga ng pankreas (acute pancreatitis). Ang produktong ito ay nagtataglay ng malaking halaga ng sodium. Mag-ingat sa paggamit ng gamot na ito kung ikaw ay naka low-sodium na dyeta. Ang bato ay humihina habang ikaw ay tumatanda. Ang gamot na ito ay inaals ng mga bato. Dahil dito, pinag-iingat ang mga matatanda sa paggamit ng gamot na ito dahil maaaring mas sensitibo sila sa mga masasamang epekto nito. Hindi inirerekomenda ang paggamit ng gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso ng walang payo galing sa Doktor. ...