Valcyte


Roche | Valcyte (Medication)


Desc:

Ang Valcyte / valganciclovir, na kasama sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na antivirals na gumagana sa pamamagitan ng pagpigil sa pagkalat o pagbagal ng paglaki ng cytomegalovirus (CMV). Ang gamot na ito ay ginagamit upang pagalingin ang impeksyong dulot ng cytomegalovirus (CMV) sa mata ng mga pasyente na may immunodeficiency syndrome (AIDS). Maaari din itong magamit upang maiwasan ang impeksyon ng CMV sa mga pasyente na nakatanggap ng isang kidney, puso, o kidney-pancreas transplant. ...

Side Effect:

Tulad ng anumang gamot, maaaring makaranas ng mga epekto. Ang Valcyte ay karaniwang nagdudulot ng banayad na pagduwal, pagsusuka, pagtatae, sakit sa tiyan; sakit ng ulo; antok o pagkahilo; kahinaan, kawalan ng koordinasyon; pagkalito; panginginig (walang pigil na pag-alog); o mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog). Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas bihirang, ngunit matinding masamang reaksyon ay kinabibilangan ng: pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, matinding pagkahilo, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o mga pantal; madaling pasa, hindi pangkaraniwang pagdudugo; pamamanhid o pangingilig sa isang bahagi ng katawan; mga palatandaan ng impeksyon (lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sintomas ng trangkaso); o pag-agaw (kombulsyon). Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyik dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kundisyon: mga seizure; sakit sa mata maliban sa CMV retinitis; mataas na presyon ng dugo; mas mataas kaysa sa normal na kalsyum sa iyong dugo; sakit sa bato, o atay; o kung ikaw ay nagdadayalisis. Dahil ang Valcyte ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagka-antok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Limitahan din ang iyong mga inuming alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...