Valganciclovir - oral


Wockhardt | Valganciclovir - oral (Medication)


Desc:

Ang Valganciclovir ay isang gamot na anti-viral. Ito ay binago sa katawan gamit ang aktibong anyo ng gamot na tinatawag na ganciclovir. Ito ay ginagamit para maiwasan ang sakit na dala ng isang virus na tinatawag na cytomegalovirus (CMV) na sa mga taong nakatanggap ng mga transplant sa organ. Ang sakit na CMV ay puwedeng humantong sa mga malubhang mga impeksyon sa katawan, kabilang dito ang isang impeksyon sa mata, na tinatawag na CMV retinitis, na puwedeng maging dahilan ng pagkabulag. Ang gamot na Valganciclovir ay gumagana sa paraan ng pagbagal ng paglaki ng CMV virus. Ito ay nakatutulong para maiwasan ang pagkalat ng impeksyon sa iba pang mga lugar ng iyong katawan. Ang gamot na Valganciclovir ay ginagamit din para gamutin ang CMV retinitis sa mga taong mayroong advanced HIV disease (AIDS). Ang gamot na ito’y makakatulong na makontrol ang CMV retinitis at pabababain ang peligro ng pagkabulag. ...

Side Effect:

Puwedeng mangyari ang mga sumusnod: pagtatae, pagkabalisa sa tiyan, pagkahilo, pag-aantok, kawalan ng katatagan, o pag-alog (panginginig). Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili pa o kung sakali na ito’y mas lumala pa, nararapat na sabihin ito kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Nararapat na ipaalam ito agad sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga hindi malamang pero malubhang epekto na naganap: ang mga pagbabago sa pag-iisip/kalooban (tulad ng pagkalito, guni-guni), pagbabago sa dami ng ihi, mga seizure. Bihira lamang ang isang napaka-lubhang reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. Gayunpaman, dapat ay humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi, kabilang dito ang: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, paghinga. Ang mga nakalista dito ay hindi ito kumpletong listahan ng mga posibleng epekto sa kalusugan. Kung sakali na napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, nararapat na kausapin agad ang iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Ang produktong ito’y posibleng may kasamang mga hindi aktibong mga sangkap, na posibleng maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: mga problema sa bato (tulad ng dialysis sa bato), isang mababang bilang ng mga selula ng dugo (pula o puting mga selula ng dugo, mga platelet), paggamot sa radiation. Ang gamot na ito ay maaaring umepekto sa iyo ng pagkahilo o pag-aantok. Hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa kaya mo siguraduhing ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Dapat ay limitahan lamang ang mga inuming nakalalasing o alkohol. Dapat ay hugasan nang mabuti ang iyong mga kamay para maiwasan ang pagkalat ng impeksyon. Dapat ay iwasang makipag-ugnay sa mga taong mayroong mga impeksyon na puwedeng kumalat pa sa iba (tulad ng bulutong-tubig, tigdas, trangkaso). Walang mga pagbabakuna nang walang permiso mula sa iyong doktor. Dapat ay iwasang makipag-ugnay sa mga taong kamakailan-lamang na nakatanggap ng mga live na bakuna (tulad ng bakuna sa trangkaso na hininga sa pamamagitan ng ilong). Para mapababa ang pagkakataong maputulan, mabugbog, o mapinsala, dapat ay mag-ingat sa mga matutulis na bagay tulad ng mga labahan at pamutol ng kuko, at dapat na maiwasan ang mga aktibidad tulad ng sports na mayroong contact. Ang iyong bato ay tumatanggi sa pagpapaandar habang ika’y tumatanda. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...