Valproate sodium - injection


Abbott Laboratories | Valproate sodium - injection (Medication)


Desc:

Ang Valproate sodium ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na anticonvulsants at gumagana sa pamamagitan ng pagpapapatatag ng aktibidad ng kuryente sa utak. Ang gamot na ito ay ginagamit sa paggamot ng maraming mga karamdaman tulad ng: epilepsy, anorexia nervosa, panic attack, pagkabalisa, posttraumatic stress disorder, sobrang pananakit ng ulo at bipolar disorder, talamak na yugto ng pagkahibang, reaksyon ng talamak na stress, pati na rin ang iba pang mga kundisyon ng psychiatric na nangangailangan ng pangangasiwa ng isang mood stabilizer. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ng Valproate sodium ay: pagduwal, pangangati ng gastric, pagtatae, pagtaas ng timbang, hyperammonaemia, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, pansamantalang pagkawala ng buhok, pagdaragdag ng pagkaalerto, pagsalakay, hyperactivity, kaguluhan sa pag-uugali, ataxia, panginginig, vasculitis. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas matinding masamang reaksyon ay kinabibilangan ng: isang allergy - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, matinding pagkahilo, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; pagkapagod, pag-aantok, sakit ng tiyan, paninilaw ng balat (pamumutla ng balat o puti ng mata), pagkawala ng gana sa pagkain, o sa pangkalahatan ay hindi maayos na pakiramdam; mas madaling pagkakaroon ng pasa o pagkuha ng mas maraming impeksyon kaysa sa dati; mga problema sa pamumuo ng dugo; mga pagbabago sa mood, pagkawala ng memorya, kawalan ng konsentrasyon, at malalim na pagkawala ng malay (pagkawala ng malay). ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ipaalam sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: porphyria, talamak o matinding mga problema sa atay, mga karamdaman sa bato, immune system systemic lupus erythematosus, diabetes, o kung mayroon kang hyperammonemia. Dahil ang Valproate sodium ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-aantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...