Axert


Janssen Pharmaceutica | Axert (Medication)


Desc:

Ang mga tableta ng Axert/almotriptan ay tinukoy para sa akyut na paggagamot ng sobrang sakit ng ulo na mayroong kasama o walang awra sa mga adulto. Ang mga tableta ng Axert ay tinukoy para sa akyut na paggamot ng sobrang sakit ng ulo sa mga kabataang edad 12 hanggang 17 taon na may kasaysayan ng mga atake ng sobrang sakit ng ulo ng may kasama o walang awra na kadalasang tumatagal ng 4 na oras o higit pa (kapag hindi ginamot). Sa mga kabataang edad 12 hanggang 17 taon, ang bias ng Axert sa mga sintomas na kaugnay sa sobrang sakit ng ulo (pagduduwal, potopobya at ponopobya) ay hinid naitatag. Ito ay kasama sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na triptan, isang karaniwang terapiiya para sa mga akyut na sobrang sakit ng ulo. Ang Axert ay hindi para sa propilaktikong terapiya ng sobrang sakit ng ulo o para sa pangangasiwa ng hemiplegic o basilar na sobrang sakit ng ulo. ...

Side Effect:

Ang mga pinakakaraniwang epekto sa mga kabataan ay pagkahilo, pagkaantok, sakit ng ulo, tusok-tusok na sensasyon, pagduduwal at pagsusuka. Ang pinakakaraniwang epekto ng Axert sa mga adulto ay pagduduwal, pagkaantok, tusok-tusok na sensasyon, sakit ng ulo, at tuyong bibig. Kung ikaw ay makaranas ng mga sintomas tulad ng pagkalito, pamamawis, pamumula, mabilis na tibok ng puso, pagtatae, panghihina ng kalamnan, mahinang balanse, o lumalalang sakit ng ulo, kontakin agad ang iyong doktor. Kontakin agad ang iyong doktor kung ikaw ay makaranas ng mga sintomas ng sakit, paninikip, presyur, o pagbigat ng dibdib, lalamunan, leeg, o panga, pagkakapos ng hininga, panghihina o paputol-putol na pananalita, kung ikaw ay makaranas ng abnormal na sakit o madugong pagtatae, o kung ang iyong mga daliri sa kamay o paa ay maging malamig o mag-iba ang kulay. Sa mga napakadalang na kaso, ang mga seryosong problema sa puso ay nangyari sa mga pasyenteng mayroong hindi tiyak na sakit sa puso. ...

Precaution:

Hindi mo dapat inumin ang medikasyong ito kung ikaw ay may sakit sa puso, hindi kontroladong altapresyon o nagkaroon ng sakit sa puso. Kung ikaw ay may mga salik ng panganib para sa sakit ng puso (altapresyon, mataas na kolesterol, dyabetis, sobrang timbang, paninigarilyo, pampamilyang kasaysayan ng atake sa puso, menopos, o ikaw ay lalaking higit na sa 40 taong gulang ang edad). Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagkaroon na ng atakeng serebral o kahit anong hindi pirming iskemik na atake, o mga problema sa sirkulasyon (daloy ng dugo). Ang Axert, katulad ng ibang mga triptan, ay maaaring kaugnay ng mga kondisyong banta sa buhay kapag ininom kasama ng ibang mga gamot. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng medikasyong may reseta o wala na iyong iniinom. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...