Valrubicin - intravesical


Celltech | Valrubicin - intravesical (Medication)


Desc:

Ang Valrubicin ay ginagamit para gamutin ang mga mayroong cancer sa pantog. Ang kadalasang paggamot para sa kanser sa pantog ay isang operasyon. Gayunpaman, kung sakali na magpasya ka at ng iyong doktor na ang peligro ng operasyon ay mas malaki kaysa sa magiging benepisyo nito o kung ito ay naantala ang operasyon, ang gamot na ito’y puwedeng magamit bilang parte ng iyong paggamot. Ang gamot na ito’y kasama sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang antracyclines kung saan ay ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagbagal o pagtigil sa pagpapalaki ng mga selulang cancer. Ang gamot na ito’y posibleng hindi makagamot ng iyong cancer. Ang pagkaantala sa operasyon ay puwedeng humantong sa isang mas malubhang kalagayan (metastatic cancer). Dapat ay pagusapan ang mga panganib at benepisyo ng gamot na ito sa iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang kadalasang magiging dala ng Valrubicin ang pagbabago sa kulay ng iyong ihi mamula-pula ang kulay. Ito’y isang normal, hindi delikadong epekto ng gamot ito ay hindi dapat mapagkamalang dugo sa iyong ihi. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili pa o kung sakali na ito ay mas lumala pa pagkatapos ng 24 na oras, dapat ay kausapin kaagad sa iyong doktor. Ang kadalasang mga epekto ay kasama ang pagduwal, sakit ng abs/tiyan, pagdudumi, sakit ng ulo, panghihina, pagkahilo, o sakit sa likod. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili pa o kung sakali na ito ay mas lumala pa, dapat ay sabihin ito sa iyong doktor. Dapat na ipaalam ito kaagad sa iyong doktor kung sakali na mayroon kang anumang mga malubhang mga epekto, kabilang dito ang: madugong ihi, mga palatandaan ng impeksyon (hal. , lagnat, panginginig), hindi pangkaraniwang pagkapagod. Bihira lamang ang isang napaka-lubhang reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. Nararapat na, kumuha kaagad ng tulong medikal kung sakali na napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), problema sa paghinga, matinding pagkahilo. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...