Valsartan


Williams Laboratories | Valsartan (Medication)


Desc:

Ang Valsartan ay ginagamit para gamutin ang mataas na presyon ng dugo (altapresyon) at pagkabigo sa puso. Ito ay ginagamit din para mapabuti ang pagkakataong mabuhay ng mas matagal pagkatapos ng isang atake sa puso. Ang pagbaba ng mataas na presyon ng dugo ay nakakatulong na maiwasan ang mga stroke, atake sa puso, at mga problema sa bato. Kabilang ang Valsartan sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na angiotensin receptor blockers. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapahinga ng mga daluyan ng dugo para ang dugo ay mas madaling dumaloy dito. Dapat ay gamitin ang gamot na ito para sa isang kundisyon na nakalista sa seksyon na ito lamang kung sakali na ito’y inireseta ng propesyonal ng iyong pangangalagang pangkalusugan. Ang gamot na ito’y posibleng magamit para makatulong na protektahan ang mga bato mula sa pinsala dahil sa diabetes. ...

Side Effect:

Posibleng magdala ng karamdamang pagkahilo o gulo ng ulo habang ang iyong katawan ay nagsasaayos sa gamot na ito. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili o lumala pa, nararapat na sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Dapat ay sabihin kaagad sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga hindi malamang pero malubhang epekto ay nangyari: nahimatay, mabagal/hindi regular na tibok ng puso, hindi kadalasang pagbaba ng dami ng ihi. Bihira lamang ang isang napaka-lubhang reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. Gayunpaman, nararapat na agad na kumuha ng tulong medikal kung sakali na napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi, kabilang ang mga sumusunod: pamamantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Ito’y hindi kumpletong listahan ng mga posibleng epekto sa kalusugan. Kung sakali na napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, nararapat na sabihin ito sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Ang produktong ito’y posibleng may kasamang mga hindi aktibong mga sangkap, na posibleng maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y mayroon o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: sakit sa bato, sakit sa atay. Ang gamot na ito ay maaaring umepekto sa iyo ng pagkahilo o pag-aantok. Hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa kaya mo siguraduhing ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Bago ka maoperahan, nararapat na sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo (kabilang dito ang mga de-resetang gamot, at mga gamot na hindi na kailangan ng reseta, at mga produktong herbal). Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...