Valtrex


GlaxoSmithKline | Valtrex (Medication)


Desc:

Ang Valtrex/valacyclovir ay kasama sa isang klase ng gamot na kilala bilang mga antivirals, at ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagbagal ng pagkalat at paglaki ng herpes para maipaglaban ng katawan ang impeksyon. Ang Valtrex ay ginagamit para gamutin ang mga impeksyon na dala ng mga herpes virus sa mga taong mayroong sapat na gulang at bata gaya ng: genital herpes, cold sores, shingles, at chickenpox. Ang Valtrex ay dapat na inumin gamit ang iyong bibig, na may kasama o walang kasamang pagkain, gaya ng panuto ng iyong healthcare provider. Nararapat na sundin nang eksakto ang mga panuto sa label para sa tamang paggamit. ...

Side Effect:

Ang kadalasang epekto ng gamot na Valtrex ay ang mga sumusnod: pagduwal, sakit ng tiyan; sakit sa panregla; banayad na pantal sa balat; sakit ng ulo, pagkahilo, pagod na pakiramdam, pagkalungkot; sakit sa kasu-kasuan; o napupuno ng ilong, namamagang lalamunan. Kung sakali na ang alinman sa mga ito’y nagpatuloy pa o kung sakali na ito’y mas lumala pa, nararapat na tawagan ang iyong doktor. Ang mas matinding malubhang mga reaksyon ay kinabibilangan ang mga sumusunod: isang reaksyong alerdyi -pamamantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, matinding pagkahilo, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; mga pulang tuldok sa balat (hindi nauugnay sa herpes o bulutong-tubig); madugong pagtatae, pagsusuka; kailanman, madaling pasa o pagdurugo; maputla o dilaw na balat; kahinaan o nahimatay; o pag-ihi ng mas mababa sa dati o hindi sa lahat; sakit sa iyong mas mababang likod; pag-aantok, pagbabago ng kondisyon, pagkadalas ng paguhaw, pagkawalan ng ganang kumain, pagduwal at pagsusuka; pamamaga, pagtaas ng timbang, pakiramdam ng paghinga; pagkalito, pagkabalisa, pagsalakay, mga guni-guni, nahihirapang mag-concntrate; pakiramdam na naaalog o hindi matatag; mga problema sa pagsasalita o paningin; o pag-agaw (seizure). ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: HIV / AIDS, o iba pang mga kundisyon na maaaring magpahina ng immune system; sakit sa bato, o kung nasa dialysis ka; o kung mayroon kang transplant sa bato o utak ng buto. Ang gamot na ito ay maaaring umepekto sa iyo ng pagkahilo o pag-aantok. Hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa kaya mo siguraduhing ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...