Vanceril


Bayer Schering Pharma AG | Vanceril (Medication)


Desc:

Ang Vanceril/beclomethasone dipropionate ay ginagamit para maiwasan at makontrol ang mga sintomas (gaya ng wheezing at igsi ng paghinga) na dala ng hika. Ang gamot na ito’y kasama sa isang pangkat ng mga gamot na alam natin bilang corticosteroids. Ito’y gumagawa nang direkta sa baga para gawing mas madali ang paghinga sa pamamagitan ng pagbawas ng pangangati at pamamaga ng mga daanan ng hangin. Ang gamot na ito’y nararapat na regular na gamitin para maiwasan ang mga problema sa paghinga (atake ng paghinga/igsi ng paghinga). Ang gamot na ito’y hindi gumana kaagad at hindi ito dapat na gamitin mapawi ang isang atake sa hika. ...

Side Effect:

Ang panunuyo/namamagang lalamunan, isang masamang lasa sa bibig, pamamalat, sakit ng ulo, o pagbabago ng boses ay posibleng mangyari. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili o kung ito’y lumala, nararapat na ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Kadalasan, ang gamot na ito’y puwedeng magdala ng matinding biglang paglala ng mga problema sa paghinga/hika kaagad pagkatapos magamit. Kung sakali na mayroon kang biglaang paglala ng paghinga, gamitin ang iyong quick-relief inhaler at nararapat na humingi ng agarang medikal na atensiyon. Dahil ang gamot na ito’y gumagana sa pamamagitan ng pagpapahina ng immune system, puwede nitong babaan ang iyong kakayahang labanan ang mga impeksyon. Puwede kang mas malaki ang pagkakataon na makakuha ng isang malubhang (pero bihirang nakamamatay) na impeksyon o gumawa ng anumang impeksyon na mayroon kang mas malala pa. Nararapat na sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na mayroon kang anumang mga palatandaan ng impeksyon (gaya ng sakit sa tainga, sakit sa lalamunan, lagnat, panginginig). Ang paggamit ng gamot na ito para sa matagal o paulit-ulit na panahon ay maaaring magresulta sa oral thrush (impeksyon sa lebadura). Dapat ay sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga bihirang pero malubhang epekto’y nagaganap: hindi pangkaraniwang pagkapagod, mga problema sa paningin, madaling pasa/pagdurugo, namamaga ang mukha, hindi pangkaraniwang paglaki ng buhok, mga pagbabago sa pag-iisip/kalooban (tulad ng pagkalungkot, pagbabago ng pakiramdam, pagkabalisa), kalamnan kahinaan/sakit, pagnipis ng balat, mabagal na paggaling ng sugat, pagtaas ng uhaw/pag-ihi. Bihira lamang magyari ang isang napaka-lubhang reaksyong alerdyi sa gamot na ito. Gayunpaman, nararapat na humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi, kabilang dito ang mga sumusunod: pantal, matinding pagkahilo, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), paghinga. ...

Precaution:

Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: sakit sa mata (tulad ng cataract, glaucoma), sakit sa atay, mga problema sa teroydeo, diyabetes, pagkawala ng buto (osteoporosis), mga problema sa tiyan/bituka (tulad ng diverticulitis, ulser), kasalukuyang/nakaraang impeksyon (tulad ng tuberculosis, positibong pagsusuri ng tuberculosis, herpes, fungal), mga problema sa pagdurugo, kundisyon ng kaisipan/kondisyon (tulad ng psychosis, pagkabalisa, depression). Samakatuwid, nararapat na bago ang operasyon o paggamot sa emerhensiya, o kung sakali na nakakuha ka ng malubhang karamdaman/pinsala, sabihin sa iyong doktor o dentista na ginagamit mo ang gamot na ito o na ika’y gumamit ng isang corticosteroid na kinunan ng bibig sa loob ng nakaraang 12 buwan. Bago ka maoperahan, nararapat na sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo (kabilang dito ang mga de-resetang gamot, at mga gamot na hindi na kailangan ng reseta, at mga produktong herbal). Ang gamot na ito ay puwedeng takpan ang mga palatandaan ng impeksyon. Puwede kang gawing mas madali na mahawa ng mga impeksyon o puwedeng magpalala ng anumang kasalukuyang impeksyon. Samakatuwid, nararapat na hugasan nang mabuti ang iyong mga kamay para maiwasan ang pagkalat ng mga impeksyon. Dapat ay iwasang makipag-salamuha sa mga taong mayroong impeksyon na puwedeng kumalat sa iba (kagaya ng bulutong-tubig, tigdas, trangkaso). ...