Vancomycin - oral solution


Hospira | Vancomycin - oral solution (Medication)


Desc:

Ang Vancomycin ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na glycopeptide antibiotics na gumagana sa paraan ng pagpatay sa mga bakterya na nasa bituka. Ang gamot na ito’y ginagamit para gamutin ang isang malubhang kondisyon sa bituka na kilala bilang Clostridium difficile-associate na pagtatae. Ang Vancomycin ay ginagamit para sa paggamot ng mga impeksyon sa bakterya ng mga bituka, ito’y hindi mabisa para sa mga impeksyon sa bakterya o mga viral na impeksyon gaya ng karaniwang sipon, o trangkaso. Ang gamot na ito’y isang de-resetang gamot lamang at ito ay dapat inumin gamit ang iyong bibig, ito ay kadalsang iniinom 3 hanggang 4 na beses sa isang araw sa loob ng 7 hanggang 10 araw, o gaya ng direksyon ng iyong doktor. Nakabatay ang iyong dosis sa iyong medikal na kondisyon at tugon sa paggamot. Hindi dapat na dagdagan ang dosis o dalas nang walang panuto mula sa iyong doktor. ...

Side Effect:

Kasama sa mga kinakailangang epekto ng gamot na ito, ay ang Vancomycin ay puwedeng magdala ng malubhang mga epekto gaya ng: isang reaksiyong alerdyi - pantal, pangangati, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o mga pantal pagkahilo, kahirapan sa paghinga, matinding pagkahilo, nahihirapan sa pandinig - tumunog sa tainga, pagkawala ng pandinig, pagbabago ng dami ng ihi, lagnat, panginginig, o paulit-ulit na pagtatae. Kung sakali na napansin mo ang alinman sa mga sintomas ng epekto ng gamot na ito nararapat na humingi kaagad ng isang tulong na medikal. Kabilang sa mga mas karaniwan at hindi masyadong malubhang masamang reaksyon: pagduwal at pagkabalisa sa tiyan. Sapagkat ay hindi malubha ang mga ito, dapat ay tawagan ang iyong doktor kung sakaling ito ay magpatuloy pa o kung sakali na ito’y mas lumala pa. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: sakit sa bato, mga problema sa pandinig, mga problema sa tiyan o bituka tulad ng mga nagpapaalab na karamdaman ng mga bituka kabilang ang sakit na Crohn at ulcerative colitis Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. Ang gamot na Vancomycin ay hindi dumadaan sa gatas ng ina, nararapat na kumunsulta sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito habang ika’y nagpapasuso sa isang sanggol. ...