Vantin


Pfizer | Vantin (Medication)


Desc:

Ang Vantin/cefpodoxime ay nasa isang uri ng mga gamot na tinatawag na cephalosporin (S SEF a low spor in) na antibiotics. Ito’y gumagana ito sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa bakterya sa iyong katawan. Ginagamit din ang gamot na ito para gamutin ang maraming iba't ibang mga klase ng impeksyon na dala ng bakterya. ...

Side Effect:

Puwedeng maganap ang pagtatae, pagduwal/pagsusuka, o sakit ng ulo. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili pa o kung sakali na ito’y mas lumala pa, nararapat na abisuhan kaagad ang iyong doktor o parmasyutiko. Dapat ay agad na sabihin sa iyong doktor kung sakali na anuman sa mga hindi malamang pero malubhang epekto ay nangyari: pamamaga ng bukung-bukong/paa, pagkapagod, mabilis/kabog ng tibok ng puso, problema sa paghinga, mga bagong palatandaan ng impeksyon (hal. lagnat, paulit-ulit na namamagang lalamunan), maitim na ihi, paulit-ulit pagduwal/pagsusuka, naninilaw na mga mata/balat, madaling pasa/pagdurugo, pagbabago sa dami ng ihi. Nararapat na humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na ang alinman sa mga napaka lubhang epekto pero bihira lamang mangyari ay ang naganap: mga pagbabago sa paningin, mabagal na pagsasalita, mga pagbabago sa kaisipan/kalooban (tulad ng pagkalito). Ang patuloy na paggamit ng gamot na ito para sa matagal o paulit-ulit na panahon ay posibleng magresulta sa oral thrush o isang bagong impeksyong yeast sa ari ng babae. Nararapat na kausapin ang iyong doktor kung sakali na napansin mo ang mga puting patsya sa iyong bibig, o isang pagbabago sa paglabas ng ari, o iba pang mga bagong sintomas. Bihira lamang ang isang napaka-lubhang reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. Gayunpaman, Dapat ay humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi (lalo na ang penicillin). Nararapat din na ipaalam sa iyong doktor kung sakali na ika’y mayroong sakit sa bato o isang kasaysayan ng mga problema sa bituka. Nararapat na gamitin ang gamot na ito para sa buong haba ng oras na inireseta ng iyong doktor. Ang iyong mga sintomas ay puwedeng maging mas gumaling bago ang impeksyon ay ganap na magamot. Ang Cefpodoxime ay hindi magtatrato ng impeksyon sa viral tulad ng karaniwang sipon o trangkaso. Ang mga gamot na antibiotiko ay puwedeng maging dahilan ng pagtatae, na puwedeng palatandaan ng isang bagong impeksyon. Kung sakali na ika’y mayroong pagtatae na puno ng tubig o may dugo, dapat ay tawagan ang iyong doktor. Hindi dapat gumamit ng anumang gamot upang ihinto ang pagtatae maliban kung sinabi sa iyo ng iyong doktor. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...