Vardenafil


Merck & Co. | Vardenafil (Medication)


Desc:

Ang Vardenafil ay kasama sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na PDE5 inhibitor kung saan ay ito ay gumagana sa paraan ng pagtaas ng daloy ng dugo sa ari ng lalaki habang ang pampasigla ng sekswal na nagreresulta ng pagtayo. Itong gamot na ito’y ginagamit para sa paggamot ng erectile dysfunction (kawalan ng lakas; kawalan ng kakayahang makakuha o mapanatili ang paninigas ng ari) sa mga lalaki. Ito ay tinatrato lamang ang kondisyong ito, sapagkat ay ang gamot na ito ay hindi nakagagamot at hindi nito pinipigilan ang mga sakit na puwedeng makuha sa sekswal na aktibidad. ...

Side Effect:

Ang kadalasang mga epekto ng Vardenafil ay ang: nagf-flush ang mukha (pamumula), panananakit ng ulo, pagkabalisa sa tiyan, heartburn, pagdudumi, trangkaso tulad ng mga sintomas, at pagduwal. Kung sakali na ang alinman sa mga sintomas na ito’y nagpatuloy pa o kung sakali na ito ay lumala pa, narararapat na tawagan ang iyong doktor. Ang mas malalang malubhang reaksyon ay kinabibilangan ang: pagtayo ng ari na tumatagal ng mas mahaba pa sa 4 na oras; biglaang matinding pagkawala ng paningin (tingnan na lamang sa ibaba para sa iba pang mga impormasyon); mga pagbabago sa paningin ng kulay (nakakakita ng asul na kulay sa mga bagay, nahihirapang sabihin ang pagkakaiba sa pagitan ng asul at berde, o kahirapan na makita sa gabi); malabong paningin; nagri-ring sa tainga; pagkahilo; biglaang pagbaba o pagkawala ng pandinig; pamamaos; kahirapan sa paghinga o paglunok; pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, mata, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti; hinihimatay; pantal; o pantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: isang kondisyon na nakakaapekto sa hugis ng ari ng lalaki, tulad ng angulation, cavernosal fibrosis, o Peyronie's disease; mataas na kolesterol; diabetes; isang atake sa puso; mataas o mababang presyon ng dugo; hindi regular na tibok ng puso; angina (sakit sa dibdib); isang stroke; ulser sa tiyan o bituka; isang karamdaman sa pagdurugo; mga problema sa cell ng dugo tulad ng sickle cell anemia, multiple myelomaor leukemia; seizures; sakit sa atay, bato, o sakit sa puso. Nararapat din na ipaalam sa iyong doktor kung sakali na ika’y naninigarilyo at kung ika’y mayroong isang paninigas ng ari na tumagal ng higit sa 4 na oras. Ang gamot na ito’y nakatakda para sa mga kalalakihan lamang, ang mga babae ay hindi dapat uminom ng gamot na ito, lalo na kung sila ay buntis o nagpapasuso ng sanggol. ...