Varicella virus vaccine - injection


Sanofi-Aventis | Varicella virus vaccine - injection (Medication)


Desc:

Ang varicella virus na bakuna ay ginagamit para maiwasan ang impeksyon mula sa varicella virus (kilala ito bilang bulutong-tubig). Ang mga taong nakakakuha ng bulutong-tubig pagkatapos makakuha ng bakuna ay kadalasang mayroong malumanay lamang na mga kaso na may mas kaunting paltos, mas kaunting lagnat, at mas mabilis na paggaling. Kung sakali na ika’y nahawahan nito habang ika’y buntis, posibleng mapinsala ang iyong hindi pa isinisilang na sanggol. ...

Side Effect:

Bihira laman ang napakalubhang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito. Kaya, dapat ay humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali lamang na napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi, kasama dito ang mga sumusunod: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, paghinga. Ang sakit/pamumula/bruising/pamamaga sa lugar ng pag-iniksyon, lagnat, o banayad na tulad ng bulutong-tubig na pantal ay puwedeng mangyari. Ang mga malubhang (bihirang nakamamatay) na mga problema (gaya ng pulmonya at pamamaga ng iyong atay o utak) ay posibleng bihirang maganap galling sa impeksyong ito, at ang mga unang impeksyon sa mga may sapat na gulang ay puwedeng napakalubha. Kung sakali na napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, nararapat na kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko. Kadalasan ay halos madaming mga tao na gumagamit ng gamot na ito’y walang malubhang epekto. ...

Precaution:

Nararapat mong iwasan ang pagiging sa parehong silid kasama ang mga taong may mga problema sa immune system, mga buntis na kababaihan na hindi nagkaroon ng bulutong-tubig, at mga anak/kasosyo ng mga ina na hindi nagkaroon ng bulutong-tubig. Ang gamot na ito’y hindi dapat gamitin habang ika’y nagbubuntis. Kung sakali ay, bago gamitin ang gamot na ito’y sabihin sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan tungkol sa iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: lagnat na mataas na mas higit pa sa 101 degree F (38 degrees C), mga problema sa immune system (gaya ng dahil sa impeksyon sa HIV, paggamot sa cancer, paglipat ng organ) nabawasan ang pag-andar ng immune mula sa iba pang mga gamot (tingnan din sa mga pakikipag-ugnay sa gamot), hindi ginagamot na impeksyon sa tuberculosis (TB). Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. ...