Veetids


Bristol-Myers Squibb | Veetids (Medication)


Desc:

Veetids/penicillin V, na kung saan isang oral form ng antibiotic, penicillin,na ginagamit sa paggamot ng mga impeksyon sa bakterya. Ang gamot na ito ay gumagana lamang sa mga impeksyon sa bakterya,hindi ito magiging mabisa para sa viral na impeksyon tulad ng 88 na karaniwang sipon,o trangkaso. Ito ay isang resetang gamot lamang at dapat sa pamamagitan ng bibig,sa walang laman na tiyan,bago ang 1 oras o pagkatapos ng dalawang oras ng pagkian,kadalasan tuwing 6 hanggang 8 oras,o tulad ng itinuro ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at pagtugon sa paggamot. ...

Side Effect:

Pinaka-karaniwang mga epekto ng Veetids ay ang mga: pagduduwal,pagsusuka,pagsakit ng tiyan,pangangati sa ari ng babae o paglabas, sakit ng ulo,namamaga,itim,o mabalahibong dila,o thrush(puting mga patches o sa loob ng iyong bibig o lalamunan), kung alinman sa mga ito ang patuloy o lumala, tawagan ang iyong doctor. higit pang malubhang mga epekto kabilang ang alerdyik reaksyon- pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga,pagsara ng lalamunan,pamamaga ng labi,dila,o mukha,o mga pantal; matubig o madugong pagtatae,lagnat,panginginig,pananakit ng katawan,mga sintomas ng trangkaso;madaling magkapasa o pagdudugo,hindi pangkaraniwang kahinaan,pagihi ng mas mababa pa kaysa dati o hindi talaga; matinding pantal sa balat,pangangati,o pagbabalat; pagkabalisa,pagkalito,hindi pangkaraniwang mga iniisip o ugali; seizure (black-out o kombulsyon). Kung mapansin mo alinman sa mga ito humanap ng agarang tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyik dito, sa iba pang mga gamot, o kung ikaw ay mayroon iba pang mga alerdyi. Sabihan ang iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng iba pang gamot at kung ikaw ay mayroon o kailanman nagkaroon ng anuman sa mga sumusunod:hika;sakit sa bato;isang karamdaman ng pagdurugo o pamumuo ng dugo;o kasaysayan ng pagtatae sanhi ng paginum ng antibiotics. Ang pag-iingat ay kinakailanhan sa matagalan o paulit ulit na mga panahong ginagamit ang gamot na ito dahil ito ay maaaring magdudulot ng oral thrush o isang bagong Yeast impeksyon sa ari ng babae(oral o impeksyon fungal sa ari). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirekumenda ang paggamit sa gamot na ito ng walang payo sa iyong doktor. ...