Velcade


Janssen Pharmaceutica | Velcade (Medication)


Desc:

Ang Velcade/bortezomib ay nakakagambala sa paglaki ng ilang mga cell ng cancer at pinipigilan ang mga ito mula sa pagkalat sa iyong katawan. Ginamit ang Velcade para magalingin ang maraming myeloma at mantle cell lymphoma. Ito ay minsan na ibinibigay matapos masubukan ang iba pang mga gamot sa cancer nang walang bisa sa paggamot. ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epekto na puwedeng mangyari pagkatapos gamitin ang gamot na ito gaya ng: pagkahilo, lightheadedness, pagtatae, pagkawala ng gana sa pagkain,pagduwal, pagsusuka, paninigas ng dumi, panghihina, pagkapagod, o malabo na paningin. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Walang malubhang epekto ang karamihan sa mga tao na gumagamit ng gamot na ito. Ang gamot na ito’y puwedeng magpababa ng kakayahan ng iyong katawan na labanan ang isang impeksyon. Dapat ay ipaalam ito kaagad sa iyong doktor kung sakali na nagkakaroon ka ng anumang mga palatandaan ng isang impeksyon gaya ng lagnat, panginginig, o paulit-ulit na namamagang lalamunan. Dapat ay sabihin ito kaagad sa iyong doktor kung sakali na mayroon kang anumang mga malubhang epekto, gaya ng mga sumusunod: madaling pasa o pagdurugo, tingling/pamamanhid/sakit/nasusunog na pakiramdam ng mga kamay o paa (paligid na neuropathy), sakit ng tiyan, suka na parang butil ng kape, mga itim na dumi ng tao, nahimatay, problema sa paghinga, pamamaga o sakit sa ibabang binti, mabilis/hindi regular na tibok ng puso, matinding sakit ng ulo, mga problema sa paningin, pamamaga ng mga kamay/bukung-bukong/paa, pagbabago ng halaga ng ihi, pagbabago sa pag-iisip/pag-uugali (hal. , bihirang, pag-iisip ng pagpapakamatay), naninilaw na balat/mata, maitim na ihi. ...

Precaution:

Ang gamot na Velcade ay puwedeng magpababa ng mga selulang nasa dugo na makakatulong sa iyong katawan na labanan ang mga impeksyon. Puwedeng kailanganin na masuri ang iyong dugo nang madalas. Dapat ay iwasang mapalapit sa mga taong may sakit o may impeksyon. Iwasan ang mga aktibidad na puwedeng dagdagan ang iyong peligro ng pinsala sa dumudugo. Sabihin sa iyong doktor kaagad kung sakali na nagkakaroon ka ng mga palatandaan ng impeksyon. Dapat ay iwasan ang pagkukulang ng likido sa iyong katawan kung sakali na ika’y mayroong anumang pagsusuka o pagtatae. Kasama sa mga simtomas ng pagkatuyot ang pagkahilo, nahimatay, tuyong bibig, o mainit at tuyong balat. Sabihin sa iyong doktor kung paano pinakamadaling paraan na mapanatili ang iyong likido sa katawan. Ang gamot na ito ay maaaring umepekto sa iyo ng pagkahilo o pag-aantok. Hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa kaya mo siguraduhing ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...