Velosef


Bristol-Myers Squibb | Velosef (Medication)


Desc:

Ang Velosef/cephradine ay isang antibiotic na nasa pangkat ng cephalosporin na ginagamit para gamutin ang iba't ibang mga impeksyon sa bakterya (hal. , balat, tainga, respiratory at impeksyon sa ihi). Ito ay gumagana sa paraan ng pagtigil sa paglaki ng bakterya. Dapat ay gamitin ang gamot na ito sa gami ang iyong bibig sa karaniwang agwat ng 6 o 12 na oras, o gaya ng panuto sa iyo ng iyong doktor. Ang hindi kinakailangang paggamit o labis na paggamit ng anumang antibiotiko ay puwedeng magresulta sa nabawasang bisa nito sa iyo. Ang antibiotic na ito’y ginagamit lamang laban sa mga impeksyonng dala ng bakterya. Ang gamot na ito ay hindi gagana para sa mga impeksyon sa viral (hal, karaniwang sipon, trangkaso). ...

Side Effect:

Bihira lamang ang isang malubhang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito, pero dapat ay humingi ng agarang medikal na atensiyon kung sakali na ito ay mangyari. Kasama sa mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi ang mga sumusunod: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Ang paggamit ng gamot na ito para sa matagal o paulit-ulit na panahon ay puwedeng magresulta sa oral thrush o isang bagong impeksyon sa yeast ng ari ng babae (impeksyon sa bibig o fungal sa ari ng babae). Dapat ay ipaalam ito kaagad sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga ito’y malamang na hindi malubhang ngunit napaka-malubhang mga epekto na nagaganap: mga bagong palatandaan ng impeksyon (hal. , paulit-ulit na namamagang lalamunan o lagnat), mga pagbabago sa kaisipan/kalooban (tulad ng pagkalito). Puwede din mangyari ang pagkabalisa sa tiyan, pagkahilo, o pagtatae. ...

Precaution:

Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: sakit sa bato, sakit sa bituka (colitis). Tumatanggi ang pagpapaandar ng bato sa iyong pagtanda. Ang gamot na ito ay tinanggal ng mga bato. Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o sa mga penicillin o iba pang mga cephalosporins; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...