Axotal


Pfizer | Axotal (Medication)


Desc:

Ang medikasyong ito ay isang pampaginhawa sa sakit at sedatibo. Ito ay ginagamit upang paginhawahin ang kaunti hanggang katatamtamang sakit at tesyong sakit ng ulo. Sa paglipas ng panahon, ang gamot na ito ay maaari ring hindi gumana. Konsultahin ang iyong doktor kung ang medikasyong ito ay hindi nagpapaginhawa ng sapat sa sakit. Inumin ang medikasyong ito kasama ng isang baso ng tubig maliban nalang kung iba ang dinirekta ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Sabihan ang iyong doktor kung ikaw ay magkaroon ng: mabilis o iregular na tibok ng puso, pagtunog sa mga tainga, matinding sakit ng tiyan, madaling pagpapasa o pagdurugo, itim na dumi, naninilaw na magmata, ihing madilim ang kulay. Hindi malamang angmga pangyayari ng seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito, ngunit humingi ng agarang atensyong medikal. Ito ay maaaring magsanhi ng pagkahilo, pagkaantok, pag-iiba ng tiyan, pagduduwal, at gambala sa pagtulog sa mga unang ilang araw habang nakikiayon sa medikasyong ito. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: sakit sa bato o atay, hika, pang-ilong na polips, dyabetis, mga ulser sa tiyan, kahit anong alerdyi. Ang medikasyong ito ay may lamang aspirin. Ang mga matatanda ay karaniwang mas sensitibo sa mga epekto ng medikasyong ito. Mag-ingat kung gagawa ng mga gawaing nangangailangan ng alerto kung ang medikasyong ito ay gawin kang naaantok. Ang medikasyong ito ay maaaring magsanhi ng pagdurugo ng tiyan. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...