Viagra


Pfizer | Viagra (Medication)


Desc:

Ang Viagra/sildenafil ay ginagamit para gamutin ang mga problemang sekswal na pag-andar ng lalaki (kawalan ng kakayahan o erectile dysfunction) sa paraan ng pagharang sa isang tiyak na enzyme (phosphodiesterase-PDE5) sa katawan. Kasabay ng pampasigla ng sekswal, gumagana ang sildenafil sa pamamagitan ng pagtulong sa daloy ng dugo sa ari ng lalaki para makamit at mapanatili ang isang pagtayo. Ang gamot na ito’y hindi ka pinoprotektahan laban sa mga sekswal na nakukuhang mga sakit (gaya ng HIV, hepatitis B, gonorrhea, syphilis). Dapat ay magsanay ng ligtas na kasarian gaya ng paggamit ng latex condom. Ang gamot na ito ay gamitin para sa isang kundisyon na nakalista sa seksyon na ito lamang kung sakali na ito’y inireseta ng propesyonal ng iyong pangangalagang pangkalusugan. ...

Side Effect:

Puwedeng mangyari ang pagkahilo, gulo ng ulo, sakit ng ulo, pamumula, heartburn, nosebleeds, problema sa pagtulog, o namamagang mga kamay/bukung-bukong/paa (edema). Ang ilang mga pagbabago sa paningin gaya ng pagtaas ng pagiging sensitibo sa ilaw, malabo ang paningin, o problema sa pagsasabi ng bukod sa asul at berdeng mga kulay na puwedeng maganap. Bihira pero puwedeng mangyari, ang isang biglaang pagkawala ng paningin sa isa o parehong mga mata (NAION). Ito’y puwede o hindi puwedeng maging dala ng sildenafil. Dapat ay itigil ang pagkuha ng sildenafil at agad na kumuha ng tulong medikal kung sakali na ito ay nangyari. Kung sakali na mayroon kang isang mababa o mas malaking pagkakataon na mabuo ang malubhang problema sa matang ito kung sakali na mayroon kang sakit sa puso, diabetes, mataas na kolesterol, ilang iba pang mga problema sa mata (masikip na disk), o mataas na presyon ng dugo, o kung naninigarilyo ka o higit sa 50. Puwedeng mailagay ng sekswal na aktibidad labis na pilay sa iyong puso, lalo na kung ika’y mayroong mga problema sa puso. Kung mayroon kang mga problema sa puso at nakakaranas ng alinman sa mga seryosong epekto na ito habang nakikipagtalik, itigil ang pagkuha ng sildenafil at kumuha kaagad ng tulong medikal: matinding pagkahilo, nahimatay, sakit sa dibdib/panga/kaliwang braso, pagduwal. Sa hindi malamang kaganapan mayroon kang isang masakit o matagal na pagtayo na tumatagal ng 4 o higit pang mga oras, dapat ay itigil ang paggamit ng gamot na ito at kumuha agad ng tulong medikal o puwedeng maganap ang mga permanenteng problema. Bihirang, ang sildenafil ay maaaring maging sanhi ng mga biglaang problema sa pandinig (tulad ng pagbawas/pagkawala ng pandinig sa isa o parehong tainga, tumunog sa tainga). Bihira lamang ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. Kaya, dapat ay kumuha kaagad ng tulong medikal kung sakali na napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Ang produktong ito’y posibleng may kasamang mga hindi aktibong mga sangkap, na posibleng maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: sakit na sickle cell, mataas o mababang presyon ng dugo, kasaysayan ng masakit/matagal na pagtayo (priapism), isang matinding pagkawala ng tubig sa katawan (pag-aalis ng tubig), mga problema sa mata ( tulad ng pagbawas ng paningin sa isa o parehong mga mata, retinitis pigmentosa), mga problema sa puso (tulad ng atake sa puso o hindi regular na tibok ng puso sa nakaraang 6 na buwan, pagkabigo sa puso, sakit sa dibdib/angina, aortic stenosis, idiopathic hypertrophic subaortic stenosis), sakit sa bato, sakit sa atay, likido sa baga (edema sa baga), problema sa hugis ng ari ng lalaki (tulad ng angulation, fibrosis/pagkakapilat, sakit ni Peyronie), stroke sa nakaraang 6 na buwan. Ang gamot na ito ay maaaring umepekto sa iyo ng pagkahilo o pag-aantok. Hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa kaya mo siguraduhing ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Bago ka maoperahan, nararapat na sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo (kabilang dito ang mga de-resetang gamot, at mga gamot na hindi na kailangan ng reseta, at mga produktong herbal). Pinapayuhan ang pag-iingat kapag ginagamit ang gamot na ito sa mga matatanda dahil puwede silang maging mas sensitibo sa mga epekto ng gamot na ito. Puwedeng simulan ka ng iyong doktor sa isang mas mababang dosis. Ang tatak ng gamot na ito ay kadalasang hindi ginagamit sa mga kababaihan. ...