Vicks Dayquil


Procter & Gamble | Vicks Dayquil (Medication)


Desc:

Ang Vicks Dayquil/guaifenesin at phenylpropanolamine ay ginagamit para mapaginhawa ang pag-ubo, kasikipan sa dibdib, lagnat, pananakit ng katawan, at mga sintomas ng baradong ilong na dala ng karaniwang sipon, alerdyi, hay fever, trangkaso, sinusitis at iba pang mga sakit sa paghinga gaya ng sinusitis, o brongkitis. Ang gamot na ito’y dapat inumin gamit ang iyong bibig na mayroon o walang kasamang pagkain, kadalasan ay iniinom ito tuwing 4 hanggang 6 na oras kung kinakailangan, o gaya ng itinuro ng iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan. ...

Side Effect:

Kasama sa mga kinakailangang epekto ng gamot na Vicks Dayquil ay posibleng maging sanhi ng malubhang epekto gaya ng: mga pagbabago sa kaisipan o kondisyon tulad ng pagkalito, o guni-guni; kahinaan;alog (panginginig); mabilis, mabagal, o hindi regular na tibok ng puso. Kung sakali na napansin mo ang alinman sa mga bahay na ito, nararapat na humingi kaagad ng tulong medikal. Ang mas karaniwang at hindi masyadong malubhang mga epekto ay kasama ang: pagkahilo, pag-aantok, sakit ng ulo, pagduwal, nerbiyos, o problema sa pagtulog. Bagaman hindi masyadong malubha, dapat ay tawagan ang iyong doktor kung sakali na ito’y magpatuloy o ito ay mas lumala pa. Bihira lamang ang isang reaksiyong alerdyi, pero kumuha ng pangangalagang medikal sakaling may mangyari sa iyo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas: pantal, pangangati, matinding pagkahilo, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o mga hives. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: mga problema sa bato, sakit sa puso, sakit sa baga, hika, empysema, mataas na presyon ng dugo, isang sobrang aktibo na teroydeo, diabetes, glaucoma, problema sa prostate, o pagkalumbay. Ang gamot na ito ay maaaring umepekto sa iyo ng pagkahilo o pag-aantok. Hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa kaya mo siguraduhing ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Limitahan din ang iyong mga inuming alkohol. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...