Vilazodone


Pfizer | Vilazodone (Medication)


Desc:

Ang gamot na Vilazodone ay ginagamit para gamutin ang pagkalumbay. Ito ay isang SSRI (selective serotonin reuptake inhibitor) at partial serotonin receptor agonist. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagtulong para maibalik ang balanse ng ilang mga likas na sangkap sa utak (neurotransmitter gaya ng serotonin). Ang gamot na ito’y posibleng mapabuti ang iyong kalooban, pagtulog, gana, at antas ng enerhiya at posibleng makatulong na mapanumbalik ang iyong interes sa pang-araw-araw na pamumuhay. Gamitin ang gamot na ito sa gamit ang iyong bibig ng may kasamang pagkain gaya ng panuto sa iyo ng iyong doktor, kadalasan ay isang beses araw-araw. Hindi dapat uminom ng sobra o mas kaunting gamot o inumin ito nang mas madalas kaysa sa inireseta ng gamot. ...

Side Effect:

Ang kadalsang mga epekto ay: pagtatae, pagduwal, pagsusuka, problema sa pagtulog, pagkahilo, nabawasan ang interes sa kasarian, o mga pagbabago sa kakayahang sekswal. Sabihin ito kaagad sa iyong doktor kung sakali na ika’y mayroong anumang mga seryosong epekto, kabilang ang: pamamanhid/pangingilig, pagkabalisa, kawalan ng kakayahang manahimik, panginginig, nahihirapan sa pagtuon, pagkalito, mga problema sa memorya, kahinaan, kawalan ng katatagan, pagpindot ng tibok ng puso. Agad na humingi ng medikal na tulong kung sakali na mayroon kang anumang mga malubhang mga epekto, kabilang ang mga sumusunod: hindi pangkaraniwang o malubhang mga pagbabago sa pag-iisip/pag-uugali (tulad ng pag-aalsa, pag-iisip ng pagpapakamatay), mga duguan/maitim/matigas na dumi ng tao, pagsusuka na parang mga butil ng kape, madaling pagkakaroon ng mga pasa, mga seizure. Bihira lamang na ang gamot na ito ay posibleng maging sanhi ng isang napaka-lubhang kondisyon na tinatawag na serotonin syndrome. Ang peligro ay tumataas tuwing ang gamot na ito’y ginagamit sa ilang iba pang mga gamot. Agad na humingi ng medikal na tulong kung sakali na nagkakaroon ka ng ilan sa mga sumusunod na sintomas: guni-guni, pagkawala ng koordinasyon, hindi pangkaraniwang pagkabalisa, mabilis na tibok ng puso, matinding pagkahilo, hindi maipaliwanag na lagnat, matinding pagduwal/pagsusuka/pagtatae, mga kalamnan na kumukutot. Bihira lamang mangyari ang isang napaka-lubhang reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. Gayunpaman, agad na kumuha ng tulong medikal kung sakali na napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi, kabilang dito ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: kasaysayan ng personal o pamilya ng bipolar / manic-depressive disorder, personal o kasaysayan ng pamilya ng mga pagtatangka sa pagpapakamatay, mga ulser sa tiyan / bituka, mga seizure. Ang gamot na ito ay maaaring umepekto sa iyo ng pagkahilo o pag-aantok. Hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa kaya mo siguraduhing ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Bago ka maoperahan, nararapat na sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo (kabilang dito ang mga de-resetang gamot, at mga gamot na hindi na kailangan ng reseta, at mga produktong herbal). Ang mga matatanda ay maaaring maging mas sensitibo sa mga epekto ng gamot na ito. Mas malamang na mawalan sila ng labis na asin (hyponatremia), lalo na kung kumukuha din sila ng mga water pill (diuretics) sa gamot na ito. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...