Vincristine - injection


Hospira | Vincristine - injection (Medication)


Desc:

Ang Vincristine ay kasama sa isang pangkatng mga gamot na kilala bilang vinca alkaloids na gumagana sa pamamagitan ng pagbagal o pagtigil sa paglaki ng mga cancer cell sa iyong katawan. Ang gamot na ito’y ginagamit kasama ng iba pang mga gamot na chemotherapy para gamutin ang iba't ibang klase ng cancer, gaya ng mga sumusunod: leukemia, Hodgkin's disease, non-Hodgkin's lymphomas, Wilms 'tumor, rhabdomyosarcoma, neuroblastoma, Kaposi's sarcoma na nauugnay sa nakuha na immunodeficiency syndrome (AIDS). Puwede din na magamit ang Vincristine para gamutin ang ilang mga klase ng sarcoma, medulloblastoma ng utak, osteogenic sarcoma, maliit na cancer sa baga ng cell, sarcoma ni Ewing, lymphoma ni Burkitt, maraming myeloma, idiopathic thrombocytopenia purpura, at autoimmune hemolytic anemia. Ang gamot na ito’y ini-iniksyon lamang sa isang ugat ng isang propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan, tulad ng panuto ng iyong doktor. Ang iyong dosis ay naka depende sa iyong medikal na kondisyon, laki ng katawan at tugon sa paggamot. ...

Side Effect:

Gaya ng anumang gamot, puwedeng mangyari ang mga epekto. Karamihan sa mga karaniwang, maaaring maging sanhi ng Vincristine: pagduwal, pagsusuka, pagtatae, pagbawas ng timbang, tiyan o sakit ng tiyan o cramp, pamamaga, sakit sa bibig, pagkahilo, sakit ng ulo, paninigas ng dumi, o pansamantalang pagkawala ng buhok. Kung sakali na ang alinman sa mga ito’y nagpatuloy pa o kung sakali na ito’y mas lumala pa, nararapat na tawagan ang iyong doktor. Kasama sa mas matinding mga reaksyon ay ang: masakit o mahirap na pag-ihi, pagbabago ng dami ng ihi, panananakit ng kasukasuan, likod, kalamnan, panga, pamamanhid, tingling, o sakit ng mga braso o binti, panghihina, pagkawala ng koordinasyon o balanse, kahirapan sa paglalakad, kawalan ng kakayahang ilipat ang iyong mga kalamnan ng mukha, o ng iba pang mga bahagi ng iyong katawan, pamamalat, problema sa pagsasalita, nahuhulog na mga talukap ng mata, guni-guni, o pagkalito, mga pagbabago sa kaisipan o kondisyon tulad ng pagkalungkot, mga pagbabago sa paningin o pandinig, mga seizure, hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa, palatandaan ng impeksyon tulad ng lagnat, panginginig, o paulit-ulit na namamagang lalamunan. Kung sakali na napansin mo ang alinman sa mga ito dapat ay humingi ka kaagad ng medikal na tulong. Bihira lamang ang isang alerdyi, pero dapat ay kumuha ng pangangalagang medikal sakaling may mangyari sa mga sumusunod na sintomas: pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, matinding pagkahilo, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal. ...

Precaution:

Ang produktong ito’y posibleng may kasamang mga hindi aktibong mga sangkap, na posibleng maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: isang tiyak na uri ng sakit sa nerbiyos o kalamnan tulad ng demyelinating form ng Charcot-Marie-Tooth syndrome, paggamot sa radiation sa atay, iba pang nerbiyos/mga problema sa kalamnan tulad ng sakit na neuromuscular, o neuropathy, nabawasan ang paggana ng utak ng buto, sakit sa atay, mga karamdaman sa dugo, mga kasalukuyang impeksyon. Ang gamot na ito ay maaaring umepekto sa iyo ng pagkahilo o pag-aantok. Hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa kaya mo siguraduhing ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Dapat din ay limitahan ang iyong mga inuming alkohol. Ika’y hindid dapat kumuha ng mga pagbabakuna o pagbabakuna habang ika’y gumagamit ng gamot na ito sa chemotherapy nang walang payo ng iyong doktor. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...